نویسندگان گرامی
لطفا پیش از ارسال مقاله خود، نکات مندرج در راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید و مقالات ارسالی خود را طبق راهنما تدوین نمایید. در صورتی که مقاله بر اساس راهنمای مذکور تدوین نشده باشد، در فرایند داوری و ارزیابی قرار نخواهد گرفت و به نویسندگان محترم بازگردانده خواهد شد.
با تشکر 

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 

علمی-پژوهشی

1. مطالعه کیفی الگوی ابراز هویت ایرانیان و عراقی‌ها در آیین پیاده‌روی اربعین

صفحه 9-36

غلامرضا تاج بخش؛ محمد رضا حسینی؛ انتصار موسوی


4. جامعه شناسی قواعد همسر گزینی در سیره معصومین علیهم السلام

صفحه 93-125

حمیدرضا فاتحی؛ سید محمد ثقفی نژاد؛ امیر مسعود امیر مظاهری


6. بررسی پدیده جنگ از منظر ابن خلدون

صفحه 147-171

محمد علی توانا؛ سید یزدان هاشمی اصل؛ جواد جریده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2538_5240