نویسندگان گرامی
لطفا پیش از ارسال مقاله خود، نکات مندرج در راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید و مقالات ارسالی خود را طبق راهنما تدوین نمایید. در صورتی که مقاله بر اساس راهنمای مذکور تدوین نشده باشد، در فرایند داوری و ارزیابی قرار نخواهد گرفت و به نویسندگان محترم بازگردانده خواهد شد.
با تشکر 

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399 

علمی-پژوهشی

1. معیار‌های عدالت اجتماعی در شهر اسلامی

صفحه 9-30

حسن بخشی زاده؛ عبدالحسین کلانتری


5. دلالت های قرآن پیرامون استعدادشناسی

صفحه 107-138

منصوره ابوالحسنی؛ معصومه اسمعیلی؛ هادی بهرامی احسان


6. "چرایی" اسلامی سازی دانش، تعمقی در منطق و استدلال طرفداران اسلامی سازی

صفحه 139-158

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری؛ عبدالحسین کلانتری


11. بررسی تحلیلی دیدگاه علامه طباطبائی در باره اصالت فرد یا جامعه

صفحه 271-292

حمیدرضا فریدی؛ فرج بهزاد وکیل آباد؛ صمد عبداللهی عابد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2538_5240