فرایند داوری مقاله
تمامی‌مقالات محرمانه تلقی شده و حداقل توسط 2 داور به انتخاب هیئت تحریریه ارزیابی می‌شوند. تصمیم سردبیر در رابطه با پذیرش، عدم پذیرش و یا نیاز مقاله به اصلاحات به محض مشخص شدن نظرات داوران، به اطلاع نویسندگان می‌رسد. چنانچه مقاله طبق معیارهای ذکر شده در راهنمای نویسندگان کاملاً مورد قبول باشد برنامه ریزی چاپ آن برای اولین شماره ممکن مجله صورت می‌گیرد. نویسندگان محترم توجه داشته باشند که هیأت تحریریه مجله در پذیرش، رد، انجام اصلاحات (با تأیید مولف) و یا ویرایش مقالات آزاد است.

همه مقالات ارسال شده به نشریه ابتدا توسط سردبیر بررسی می‌شوند. مقالات باید مطابق با راهنمای نویسندگان تهیه شده باشند. عدم تناسب مقالات با اهداف و زمینه‌های نشریه و ساختار نامناسب آن‌ها ممکن است به رد شدن مقالات منجر شود. چنانچه مقاله‌ای در بررسی اولیه رد نشود، جهت داوری برای 2 داور ارسال می‌شود. در موارد خاص (برای مثال در زمینه موضوع یا تکنیک خاص) ممکن است از نظرات داوران بیشتری استفاده شود. تمام مقالات تحت داوری دوسوکور قرار می‌گیرند؛ به این معنا که طی آن داوران و نویسندگان ناشناس باقی می‌مانند. حداقل 2 داور باید مقالات را از نظر کیفیت علمی ارزیابی کنند. داوران می‌توانند نسبت به نوع مقاله (پژوهشی، مروری، ترویجی) نیز اظهار نظر کنند. داوران معمولاّ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور هستند و در آن زمینه موضوعی متخصص محسوب می‌شوند. در صورت وجود بازخوردهای متناقض، سردبیر مجله مقاله را به داور دیگری جهت تطبیق ارسال می‌کند. دعوت از داوران از طریق ایمیل از سیستم ارسال مقاله صورت می‌گیرد. داوران باید وارد سیستم ارسال مقاله شده و برای رد یا قبول دعوت از لینک‌ها استفاده کنند. مجله از داوران درخواست دارد تا نظرات اضافی خود در مورد مقاله را برای سردبیر به صورت جداگانه ارسال کنند.
نویسندگان باید به اظهارنظرهای داوران پاسخ دهند و به وضوح در متن از طریق رنگ متفاوت و برجسته کردن تغییرات یا استفاده از سیستم words track changes اصلاحات را نشان دهند. نهایتاّ، سردبیر و جانشین وی، بازخوردهای داوران را بررسی کرده و بر اساس نظرات آن‌ها در خصوص امکان چاپ مقاله، در مورد رد یا پذیرش مقاله تصمیم می‌گیرند. تصمیمات ممکن است به صورت پذیرش بدون اصلاحات، پذیرش با اصلاحات جزئی، پذیرش بعد از اصلاحات کلی، بازبینی و ارسال مجدد و رد مقاله باشد.
 
هنگامی که همه داوران یک گزارش مفصل از نظرات خود را در مورد مقاله ارسال کنند، فرآیند داوری کامل می شود. به طور معمول، نشریه از داوران درخواست می‌کند تا داوری خود را ظرف مدت 20 روز تکمیل کنند. چنانچه مقاله مطابق با معیارهای مندرج در دستورالعمل قابل پذیرش باشد، برای چاپ در اولین شماره ممکن در نظر گرفته خواهد شد.
 فرآیند داوری مقالات در فصلنامه نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان به شکل زیر است:
 

پس از فرایند داوری مقاله
  • سوالات و اصلاحات مد نظر داوران باید در فایل جداگانه‌ای با عنوان نامه پاسخ به داوران بیان شود و در مدت حداکثر یک ماه بازنگری شده و بار دیگر به دو صورت فایل اصل مقاله همراه با تغییرات برجسته و بدون تغییرات برجسته برای مجله از طریق سامانه ارسال شود. علاوه بر این اصلاحات ویراستار یا سردبیر، حداکثر ظرف مدت یک هفته باید انجام شده و ارسال شوند.
  • پس از ویراستاری متن بازنگری شده مقاله و قبل از چاپ آن، برای اجتناب از هر گونه اشتباه یک نسخه از فایل مقاله (نسخه نهایی مقاله قبل از چاپ) جهت تایید نهایی و در صورت لزوم اصلاحات مختصر برای نویسنده مسئول ارسال می‌شود. اصلاحات مورد نیاز باید به وضوح مشخص شده و بلافاصله به دفتر مجله ارسال شود.