نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (JSTMT) - شماره جاری