مدیر مسئول


دکتر غلامرضا جمشیدیها استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی

سردبیر


دکتر حمید پارسانیا دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

جانشین سردبیر


دکتر محسن صبوریان عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی بوذری‌نژاد دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانش اجتماعی مسلمین

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید پارسانیا دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود تقی زاده داوری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه علوم اجتماعی

  • taghizadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا جمشیدیها استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین کچوییان دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا محسنی تبریزی استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

علوم اجتماعی

  • mohsenitut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شمس الله مریجی استاد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

علوم اجتماعی

  • marijibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد هادی همایون استاد دانشگاه امام صادق (ع)

فرهنگ و ارتباطات

مدیر داخلی


محمدحسین جمال‌زاده گروه علوم اجتماعی اسلامی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

دانش اجتماعی مسلمین