اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید مهدی اعتمادی فرد

دانشیار دانشگاه تهران

etemadyut.ac.ir
8020077

سردبیر

حمید پارسانیا

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

h.parsaniaut.ac.ir
61117898

دبیر اجرایی

مریم حسین یزدی

دکترای تخصصی

motefakeran.mosalmangmail.com
021-88025917

اعضای هیات تحریریه

تقی آزاد ارمکی

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

tazadut.ac.ir

غلامعباس توسلی

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

tavasoliut.ac.ir

محمد زاهدی اصل

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

zahediaslatu.ac.ir

حمید پارسانیا

دانشیار دانشگاه تهران

h.parsaniayahoo.com

محمود تقی زاده داوری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

taghizadehyahoo.com

سید سعید زاهد زاهدانی

جامعه شناسی اسلامی دانشیار دانشگاه شیراز

zahedanishirazu.ac.ir

علی اکبر علیخانی

دانشیار دانشگاه تهران

a.alikhaniut.ac.ir

حسن کچوییان

دانشیار دانشگاه تهران

hkachooeiansocial.ut.ac.ir