اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا جمشیدیها
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد دانشگاه تهران

  • gjamshidiut.ac.ir
  • 8020077

سردبیر

دکتر حمید پارسانیا
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

جانشین سردبیر

دکتر محسن صبوریان
دکتر محسن صبوریان
عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

مدیر علمی و اجرایی

دکتر اعظم  آهنگر سله بنی
دکتر اعظم آهنگر سله بنی
دکترای تخصصی

  • motefakeran.mosalmangmail.com
  • 021-88025917

مدیر داخلی

دکتر مریم حسین یزدی
دکتر مریم حسین یزدی
فارغ التحصیل دکتری مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی

مردم شناسی

  • motefakeran.mosalmangmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر تقی آزاد ارمکی
دکتر تقی آزاد ارمکی
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی

دکتر یحیی بوذری‌نژاد
دکتر یحیی بوذری‌نژاد
دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانش اجتماعی مسلمین

دکتر حمید پارسانیا
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار دانشگاه تهران

  • h.parsaniayahoo.com
دکتر محمود تقی زاده داوری
دکتر محمود تقی زاده داوری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

  • taghizadehyahoo.com
دکتر غلامرضا جمشیدیها
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

دکتر حسن کچوییان
دکتر حسن کچوییان
دانشیار دانشگاه تهران

دکتر علیرضا محسنی تبریزی
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

علوم اجتماعی

  • mohsenitut.ac.ir
دکتر شمس الله مریجی
دکتر شمس الله مریجی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

علوم اجتماعی

  • marijibou.ac.ir
دکتر محمد هادی همایون
دکتر محمد هادی همایون
استاد دانشگاه امام صادق (ع)

فرهنگ و ارتباطات