اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
دکتر غلامرضا جمشیدیها
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد دانشگاه تهران

 • gjamshidiut.ac.ir
 • 8020077
سردبیر
دکتر حمید پارسانیا
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

جانشین سردبیر
دکتر محسن صبوریان
دکتر محسن صبوریان
عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

مدیر علمی و اجرایی
دکتر اعظم آهنگر سله بنی
دکتر اعظم آهنگر سله بنی
دکترای تخصصی

 • motefakeran.mosalmangmail.com
 • 021-88025917
مدیر داخلی
دکتر مریم حسین یزدی
دکتر مریم حسین یزدی
فارغ التحصیل دکتری مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی

مردم شناسی

 • motefakeran.mosalmangmail.com
اعضای هیات تحریریه
دکتر تقی آزاد ارمکی
دکتر تقی آزاد ارمکی
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

 • tazadut.ac.ir
دکتر حمید پارسانیا
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار دانشگاه تهران

 • h.parsaniayahoo.com
دکتر محمود تقی زاده داوری
دکتر محمود تقی زاده داوری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 • taghizadehyahoo.com
دکتر غلامرضا جمشیدیها
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

دکتر حسن کچوییان
دکتر حسن کچوییان
دانشیار دانشگاه تهران

 • hkachooeiansocial.ut.ac.ir
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

علوم اجتماعی

 • mohsenitut.ac.ir
دکتر شمس الله مریجی
دکتر شمس الله مریجی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

علوم اجتماعی

 • marijibou.ac.ir