نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (JSTMT) - اهداف و چشم انداز