نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله از طریق سامانه می‌بایست به نکات زیر توجه داشته باشند:

  • مقاله با اهداف موضوعی مجله نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان همخوانی داشته باشد.
  • مقاله بر اساس شیوه نامه نگارش نویسندگان( ارجاعات درون متنی و اطلاعات کتابشناسی) تنظیم شده باشد.
  • مقاله پیش از این در نشریه علمی دیگری به چاپ نرسیده باشد و تا زمان اعلام نتیجه از طرف دفتر نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان به نشریه دیگری ارسال نشود.

فرایند پذیرش

مقالات ارسالی توسط نویسندگان پس از دریافت از طریق سامانه مجله، در دستور کار مجله قرار گرفته، پس از بررسی اولیه توسط دبیر تخصصی و در صورت تأیید، نسبت به دریافت هزینه داوری از نویسنده اقدام می شود و پس از آن برای حداقل دو داور ارسال خواهد شد. پس از دریافت نظرات داوران در صورت تأیید مقاله، نظرات داوران برای نویسنده ارسال خواهد شد. نویسنده مقاله اصلاح شده را ظرف مدت سه هفته برای دفتر فصلنامه ارسال خواهد کرد. مقاله اصلاح شده مجدداً در جلسه تحریریه مطرح و پس از تأیید اصلاحات، برای داور نهایی ارسال خواهد شد. در صورت تأیید داور نهایی و پرداخت هزینه پذیرش، مقاله پذیرش نهایی دریافت خواهد کرد. در این مرحله نویسنده باید فرم پذیرش را تکمیل نموده، همراه با موارد درخواستی به دفتر فصلنامه ارسال نماید تا مقاله در نوبت چاپ قرار گیرد.