فرایند پذیرش مقالات

- مقاله با اهداف موضوعی مجله نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان همخوانی داشته باشد

- مقاله بر اساس شیوه نامه نگارش نویسندگان( ارجاعات درون متنی و اطلاعات کتابشناسی) تنظیم شده باشد.

- مقاله پیش از این در نشریه علمی دیگری به چاپ نرسیده باشد و تا زمان اعلام نتیجه از طرف دفتر نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان به نشریه دیگری ارسال نشود.