نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (JSTMT) - فرایند پذیرش مقالات