تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

نشانی پستی مجله:

تهران-خیابان جلال آل احمد-دانشکده علوم اجتماعی-دانشگاه تهران

 پاسخگویی تنها از طریق ایمیل مجله به آدرس:

jstmt@ut.ac.ir 

انجام می شود

با تشکر