فایل های ضروری برای نویسندگان در هنگام ارسال مقاله و فایل‌های راهنما را می‌توانید از این بخش دریافت کنید. جهت بارگیری هر فایل‌ بر روی کلمه دریافت مقابل آن کلیک کنید.

1. فایل قالب اصل مقاله  (دریافت)

2. فایل مشخصات و ترتیب نویسندگان (دریافت)

3. فرم رفع تعارض منافع (دریافت)

4. فرم تعهد اخلاقی (دریافت)

 

فایل‌های راهنمای تنظیم چکیده تفصیلی مقاله به زبان انگلیسی

1. فایل راهنمای تهیه شناسه رایگان ارکید (ORCID) (دریافت)

2. فایل راهنمای نگارش چکیده تفصیلی به زبان انگلیسی (دریافت)

3. فایل نمونه چکیده تفصیلی به زبان انگلیسی (دریافت)

4. فایل راهنمای آوانگاری حروف فارسی و عربی به انگلیسی (دریافت)