نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (JSTMT) - اصول اخلاقی انتشار مقاله