اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقالات با توجه به اصول مندرج در راهنمای نگارش مقالات نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان تنظیم شده باشد.

و همچنین، گواهی شود که تمامی افرادی که نام آنها به عنوان همکار در مقاله اعلام شده است در این فعالیت علمی مشارکت داشته اند. ضمناً نویسنده و یا نویسندگان متعهد شوند که این مقاله پیش از این در نشریه علمی دیگری به چاپ نرسیده است.

و تا زمان اعلام نتیجه از طرف دفتر نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان به نشریه دیگری ارسال نشود.