فهرست داوران فصلنامه علمی نظریههای اجتماعی متفکران مسلمان در سال 1402

نام خانوادگی

نام

تخصص

سازمان

 

ابراهیمی پور

قاسم

اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان

موسسه امام خمینی (ره)

 

احمدی طباطبائی

سید محمدرضا

علوم سیاسی (مسائل ایران)

دانشگاه امام صادق (ع)

 

آخوندی

مجتبی

اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان

جامعه المصطفی العالمیه

Publons

اخوان نبوی

قاسم

کلام اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

اشرفی

اکبر

اندیشه سیاسی اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی ـ تهران مرکزی

Publons

اطهری

سیدحسین

علوم سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

افتخاری

اصغر

علوم سیاسی

دانشگاه امام صادق (ع)

Publons

افضلی

علی

مطالعات جهان عرب

دانشگاه تهران

 

آقائی

محمد

مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی

دانشگاه عالی دفاع ملی

 

اقبالی

ابوالفضل

مطالعات زنان و خانواده

دانشگاه تهران

 

الهی خراسانی

علی

مطالعات شهر اسلامی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

امین

محسن

جامعه شناسی تشیّع

دانشگاه علامه طباطبائی

 

آهنگر سله بنی

اعظم

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

 

اولیایی

احمد

عدالت پژوهی

دانشگاه باقرالعلوم (ع)

 

بابایی

حبیب اله

تاریخ و تمدن اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

بیات

بهرام

مطالعات انقلاب اسلامی

دانشگاه عالی دفاع ملی

 

باروتی

مریم

مطالعات اسلامی

دانشگاه فرهنگیان شیراز

 

باقری دولت آبادی

علی

علوم سیاسی

دانشگاه یاسوج

Publons

برخورداری

زینب

فلسفه و کلام اسلامی

دانشگاه تهران

 

برخورداری

عارف

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

 

بستان نجفی

حسین

جامعه شناسی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

Publons

بیگی ملک آباد

هادی

دانش اجتماعی مسلمین

جامعة المصطفی

 

بمانیان

محمد رضا

معماری اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

 

بهشتی

نرگس

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه قم

Publons

بهنیافر

مهدی

فلسفه

دانشگاه علامه طباطبائی

 

بوذری نژاد

یحیی

دانش اجتماعی مسلمین

دانشگاه تهران

 

پارسایی

جواد

فلسفه و کلام اسلامی

دانشگاه باقرالعلوم (ع)

Publons

پیروزمند

علیرضا

مدیریت فرهنگی

دانشگاه عالی دفاع ملی

 

پورحسن

ناصر

علوم سیاسی

دانشگاه ایت الله بروجردی

 

پوررستمی

حامد

شیعه شناسی

دانشگاه تهران

 

پورمحمدی

نصرالله

تاریخ اسلام

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

توحیدی نیا

روح اله

تاریخ اسلام و تشیع

دانشگاه تهران

 

جلالی شیجانی

جمشید

ادیان و عرفان

دانشگاه آزاد اسلامی

 

جمشیدی

مهدی

جامعه شناسی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

جمشیدیها

غلامرضا

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

 

جهان بین

فرزاد

جامعه شناسی

دانشگاه شاهد

 

جوادی یگانه

محمد رضا

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

 

حاجی اسماعیلی

سمیه

مطالعات زنان و خانواده

پژوهشکده زن و خانواده

 

حاجی حیدری

حامد

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

 

حاج محمدی

حسین

فلسفه علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

 

حسنی

سید حمید رضا

فلسفه علوم انسانی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

حسینی

سید جواد

جامعه شناسی سیاسی ایران

دانشگاه امام صادق (ع)  

حسینی کریمی

سید باقر

شیعه شناسی

دانشگاه مازندران

 

حقیقت

سید صادق

اندیشه سیاسی اسلام

دانشگاه مفید

 

حمزه پور

مهدی

مدیریت و پژوهش اجتماعی

دانشگاه امام صادق (ع)

 

خادمی

حمیدرضا

فلسفه و کلام اسلامی

سمت

 

خادم زاده

محمدحسن

معماری اسلامی

دانشگاه تهران

 

خانی

ابراهیم

فلسفه علوم اجتماعی

دانشگاه امام صادق (ع)

 

خیری

حسن

جامعه شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دادسرشت

محمد

جامعه شناسی

جامعه المصطفی العالمیه

Publons

داورپناه

زهرا

مطالعات زنان و خانواده

پژوهشکده زن و خانواده

 

درخشه

جلال

علوم سیاسی

دانشگاه امام صادق (ع)

 

رحیمی سجاسی

داوود

فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه شاهد

 

زارع

فهمیه

مطالعات زنان و خانواده

پژوهشکده زن و خانواده

 

زالی

مصطفی

فلسفه غرب

دانشگاه تهران

Publons

زاهد زاهدانی

سید سعید

جامعه شناسی

دانشگاه شیراز

 

زرع پیما

شاهین

دانش اجتماعی مسلمین

دانشگاه تهران

 

زروانی

مجتبی

ادیان و عرفان

دانشگاه تهران

 

سجادی

مرضیه سادات

متفکران مسلمان

جامعة المصطفی

 

سید باقری

سید کاظم سید باقری

فقه سیاسی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

سلطانی

مهدی

فلسفه علوم اجتماعی

دانشگاه باقرالعلوم (ع)

 

سلطانیه

محمد

جامعه شناسی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

سلیمانی

غلامعلی

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

Publons

سهیلی

محمد وحید

فلسفه علوم اجتماعی

دانشگاه باقرالعلوم (ع)

 

سوری

محمد

فلسفه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

سوزنچی

حسین

جامعه شناسی

دانشگاه باقرالعلوم (ع)

 

شریعتی

الهام

فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه الزهرا (س)

Publons

شهروز

شهروز

روابط بین الملل

دانشگاه تربیت‌ مدرس

 

شریعت ناصری

زهره

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه قرآن و حدیث تهران

 

شکوهی بیدهندی

محمدصالح

معماری اسلامی

دانشگاه علم و صنعت تهران

Publons

صبوریان

محسن

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

Publons

طاهری کل کشوندی

مسلم

دانش اجتماعی مسلمین

دانشگاه تهران

 

عباس‌زاده مرزبالی

مجید

تاریخ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

عترت دوست

محمد

مطالعات اسلامی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

Publons

عسگری

مهدی

فلسفه و کلام اسلامی

دانشگاه ادیان و مذاهب

 

علم الهدی

سید عبدالرسول

سیاست گذاری فرهنگی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

غفاری

مصطفی

علوم سیاسی

دانشگاه امام صادق (ع)

 

فدایی مهربانی

مهدی

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

 

فراتی

عبدالوهاب

مطالعات روحانیت شیعه

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

فصیحی

امان اله

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

 

قائمی نیک

محمدرضا

جامعه شناسی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

Publons

قره بگلو

مینو

معماری و شهرسازی

دانشگاه تبریز

 

قنبری باغستان

عباس

علوم ارتباطات

دانشگاه تهران

Publons

کرم اللهی

نعمت اله

جامعه شناسی

دانشگاه باقر العلوم(ع)

 

گرامی

سید محمد هادی

مطالعات قرآنی

پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی

 

گلدوست

یاسر

هنر و معماری

دانشگاه مازندران

 

لبخندق

محسن

فلسفه فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه امام صادق(ع)

 

لکزایی

رضا

اندیشه اجتماعی اسلام و غرب

پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

 

مراد حاصلی

جعفر

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

 

مطلبی

مسعود

علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

مظفری

آیت

علوم اسلامی

پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

 

ملاباشی

سیدمحسن

دانش اجتماعی مسلمین

دانشگاه تهران

 

مهاجرنیا

محسن

اندیشه سیاسی اسلام

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

مهربانی فر

حسین

جامعه شناسی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

موحد ابطحی

محمد تقی

فلسفه علم و فناوری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

مولائی

اصغر

معماری و شهرسازی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

Publons

نبوی

سید عبدالامیر

مطالعات منطقه ای

دانشگاه تهران

 

نصیری

منصور

فلسفه اسلامی

دانشگاه تهران

 

نصر

طاهره

معماری و شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

نصرتی

فاطمه

روان شناسی

دانشگاه تهران

 

نیک سرشت

ایرج

فلسفه علم

دانشگاه تهران

 

هادیان رسنانی

الهه

مطالعات قرآنی

دانشگاه قرآن و حدیث

 

هاشمی

انسیه السادات

زبان شناسی

دانشگاه تهران

 

وطنخواه

کوشا

دانش اجتماعی مسلمین

دانشگاه تهران

Publons

یزدانی

جمال

فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه باقرالعلوم (ع)