فهرست داوران فصلنامه نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

 

نام خانوادگی

نام

تخصص

سازمان

انتظاری

علی اردشیر

جامعه‌شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

بستان

حسین

متفکران مسلمان

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بوذری‌نژاد

یحیی

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

پارسانیا

حمید

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

پرچمی

داوود

مسائل اجتماعی

دانشگاه شهید بهشتی

جمشیدیها

غلامرضا

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

حسین‌زاده یزدی

مهدی

فلسفه علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

خیری

مهدی

علوم اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی

ذاکری

علیرضا

متفکران مسلمان

دانشگاه تربیت مدرس

ربانی خوراسگانی

علی

جامعه‌شناسی دین

دانشگاه اصفهان

رحیمی سجاسی

داوود

علوم اجتماعی اسلامی

دانشگاه شاهد

رحیمی‌پور

پروین

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

زاهد زاهدانی

سید سعید

علوم اجتماعی اسلامی

دانشگاه شیراز

زائری

قاسم

جامعه‌شناسی انقلاب

دانشگاه تهران

شریعتی

سارا

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

شفیعی

زینب

جامعه‌شناسی اقتصادی

دانشگاه الزهرا

طاهری کل کشوندی

مسلم

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

عرفان‌منش

ایمان

جامعه‌شناسی آموزش

دانشگاه امام صادق

کرم‌الهی

نعمت‌الله

علوم اجتماعی اسلامی

دانشگاه باقرالعلوم

کلانتری

عبدالحسین

جامعه‌شناسی شهری

دانشگاه تهران

مریجی

شمس‌الله

علوم اجتماعی اسلامی

دانشگاه باقرالعلوم

نادری

احمد

انسان‌شناسی سیاسی

دانشگاه تهران