فهرست داوران فصلنامه نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان در سال 1400

 

نام خانوادگی

نام

تخصص

سازمان

انتظاری

علی اردشیر

جامعه‌شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

بوذری‌نژاد

یحیی

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

پارسانیا

حمید

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

جمشیدیها

غلامرضا

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

خادم‌زاده

محمدحسن

معماری

دانشگاه تهران

خیری

مهدی

علوم اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی

ذاکری

علیرضا

متفکران مسلمان

دانشگاه تربیت مدرس

رفیع‌پور

سید محمد مهدی

عرفان اسلامی

حوزه‌ی علمیه قم

زالی

مصطفی

فلسفه غرب

دانشگاه تهران

زاهد زاهدانی

سید سعید

علوم اجتماعی اسلامی

دانشگاه شیراز

زروانی

مجتبی

ادیان و عرفان

دانشگاه تهران

شکوهی بیدهندی

محمدصالح

شهرسازی

دانشگاه علم و صنعت

صبوریان

محسن

اندیشه اجتماعی

دانشگاه تهران

طاهری کل کشوندی

مسلم

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

عرفان‌منش

ایمان

جامعه‌شناسی آموزش

دانشگاه امام صادق

قائمی‌نیک

محمدرضا

متفکران مسلمان

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

قربانی

حسینعلی

تاریخ

دانشگاه پیام نور

قنبری باغستان

عباس

علوم ارتباطات

دانشگاه تهران

کرم‌الهی

نعمت‌الله

علوم اجتماعی اسلامی

دانشگاه باقرالعلوم

محقق‌نیا

حامد

علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

محیطی اردکان

محمدعلی

فلسفه دین

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

مراد حاصلی

جعفر

تاریخ معاصر ایران

دانشگاه شهید بهشتی

مطهری‌نسب

مسعود

تمدن اسلامی

دانشگاه اصفهان

موحدی ابطحی

سید محمدتقی

فلسفه علم و فناوری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نصراوی

محمد

مطالعات دین

دانشگاه امام صادق (ع)

نوروزی فیروز

رسول

روابط بین‌الملل

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

وطنخواه

کوشا

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران