نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (JSTMT) - واژه نامه اختصاصی