اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد دانشگاه تهران

  • gjamshidiut.ac.ir
  • 8020077

سردبیر

دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

جانشین سردبیر

دکتر محسن صبوریان
عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه

دکتر تقی آزاد ارمکی
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی

دکتر یحیی بوذری‌نژاد
دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانش اجتماعی مسلمین

دکتر حمید پارسانیا
دانشیار دانشگاه تهران

  • h.parsaniayahoo.com
دکتر محمود تقی زاده داوری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

  • taghizadehyahoo.com
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

دکتر حسن کچوییان
دانشیار دانشگاه تهران

دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

علوم اجتماعی

  • mohsenitut.ac.ir
دکتر شمس الله مریجی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

علوم اجتماعی

  • marijibou.ac.ir
دکتر محمد هادی همایون
استاد دانشگاه امام صادق (ع)

فرهنگ و ارتباطات

مدیر داخلی

محمدحسین جمال‌زاده
گروه آموزشی علوم اجتماعی اسلامی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

دانش اجتماعی مسلمین