مدیر مسئول


دکتر غلامرضا جمشیدیها استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی

سردبیر


دکتر حمید پارسانیا دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

جانشین سردبیر


دکتر محسن صبوریان عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر دلال عبّاس استاد ادبیات مقارن و تمدن اسلامی دانشگاه لبنان

فرهنگ و تمدن اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین بستان (نجفی) دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی بوذری‌نژاد دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانش اجتماعی مسلمین

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید پارسانیا دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود تقی زاده داوری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه علوم اجتماعی

  • taghizadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی توانا دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا جمشیدیها استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین سوزنچی استاد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

علوم اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید کافی دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین کچوییان دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد لگنهاوزن استاد فلسفه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا محسنی تبریزی استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

علوم اجتماعی

  • mohsenitut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شمس الله مریجی استاد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

علوم اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد هادی همایون استاد دانشگاه امام صادق (ع)

فرهنگ و ارتباطات

مدیر داخلی


محمدحسین جمال‌زاده گروه علوم اجتماعی اسلامی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

دانش اجتماعی مسلمین