1. جامعه‌ی خوب در اندیشه‌ی و آراء مفسرین اجتماعی قرآن

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 177-217

10.22059/jstmt.2021.311174.1401

آرش حسنپور؛ علی ربانی خوراسگانی