دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 20، فروردین 1400 

مقاله پژوهشی

تحلیل و بررسی ابعاد معرفتی جامعه ی توحیدی در اندیشه ی دکتر علی شریعتی

صفحه 9-36

10.22059/jstmt.2021.304378.1365

یحیی بوذری نژاد؛ شاهین زرع پیما


اندیشه عمر تلمسانی و گذار اخوان المسلمین به دموکراسی

صفحه 37-60

10.22059/jstmt.2021.312612.1412

علی اکبر علیخانی


سنّت گرایان و مسئله علم در تمدن اسلامی ( مطالعه موردی آرای علم شناختی دکتر سید حسین نصر)

صفحه 61-95

10.22059/jstmt.2021.317181.1435

مالک شجاعی جشوقانی


مطالعه صورت بندی مسائل و آسیب های اجتماعی در اندیشه ابن خلدون

صفحه 97-120

10.22059/jstmt.2021.312873.1416

علی قجری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ زهرا محسنی فرد


سلامت اجتماعی در آیینه قرآن: ارائه یک الگوی جامعه سالم مبتنی بر آیات الهی

صفحه 121-148

10.22059/jstmt.2021.299095.1343

محمدعلی فاطمی نیا؛ فاطمه امیرآبادی فراهانی


دیدگاه اریک وگلین به احیای علوم اجتماعی مبتنی بر تجربه مذهبی

صفحه 149-167

10.22059/jstmt.2021.293849.1317

فاطمه هلالی؛ حمید پارسانیا


تناظر اصل قوم‌مداری روش‌شناختی ماکس وبر با جامعه‌شناسی بومی-تمدنی: پردازشی مفهومی برای« تمدن - جامعه شناسی»

صفحه 169-190

10.22059/jstmt.2021.317448.1436

ایمان عرفان منش


رفتارشناسی تحلیلی از رهبری اخلاق مدارانه امام علی (ع)(مطالعه موردی دوران غارات)

صفحه 191-217

10.22059/jstmt.2021.318445.1439

محسن رفعت؛ حمیدرضا سروریان