دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 21، تیر 1400 

مقاله پژوهشی

تحلیل و بررسی کثرت گرایی دینی از منظر دکتر نورخالص مجید

صفحه 9-35

10.22059/jstmt.2021.319238.1441

محسن میری


واکاوی و تحلیل مفهوم «خلقیات» و ابعاد و ویژگی‌های آن از دیدگاه ابن خلدون

صفحه 37-58

10.22059/jstmt.2021.311429.1406

جواد نظری مقدم


کاربست دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در احیاء هویت اسلامی فلسطین در هندسه نوین جهانی

صفحه 59-82

10.22059/jstmt.2021.312448.1411

نیره قوی


انواع حکومت و نقش آن در تحقق حقوق مشترکة نوعیه در اندیشه سیاسی-اجتماعی میرزای نائینی

صفحه 83-105

10.22059/jstmt.2021.294804.1323

محمد مهدی عروتی موفق؛ اکبر عروتی موفق


بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری و ماکس وبر در مسئله شرور با تأکید بر شیوع کرونا

صفحه 107-130

10.22059/jstmt.2021.306453.1378

مریم غازی اصفهانی؛ مجید کافی


تفکر انتقادی در فرایند تعلیم و تربیت از منظر علامه طباطبائی

صفحه 131-153

10.22059/jstmt.2021.314778.1424

حمید توبک؛ احمد سوری؛ صادق رضایی


تحلیل مضمون هویت فرهنگی در اندیشه آیت الله سید علی خامنه ای

صفحه 155-176

10.22059/jstmt.2021.317572.1437

آناهیتا آقاسی؛ سید محسن بنی هاشمی؛ سید وحید عقیلی


پیشگامان جامعه شناسی کودکی در ایران: مطهری، شریعتی، فلسفی

صفحه 177-206

10.22059/jstmt.2021.316417.1433

مریم شعبان