تحلیل مضمون هویت فرهنگی در اندیشه آیت الله سید علی خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات

2 استادیار ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران،

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت هویت فرهنگی براساس دیدگاه آیت الله خامنه ای انجام شده است؛ زیرا شناخت هویت فرهنگی از موضوعاتی است که در انسجام فرهنگی و اجتماعی یک جامعه نقش بسزایی ایفا می کند. بدین منظور با تحلیل سخنان و بیانات رهبر جمهوری اسلامی تلاش شده است تا این مفهوم استخراج شود. این پژوهش از حیث روش، کیفی و از نوع توصیفی-اکتشافی است. روش تحقیق تحلیل مضمون با تکنیک شبکه مضامین است و داده های مورد تحلیل با استفاده از تکنیک تحلیل اسناد جمع آوری شده اند. نمونه گیری از نوع نمونه گیری هدفمند است. هم چنین تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار تحقیق کیفی NVivo 10 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هویت فرهنگی مبتنی بر دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی را می توان در مضامین فراگیر در بُعد چرایی (دیانت، ارزش های اخلاقی و ارزش های دینی اسلامی)، همچنین بُعد چیستی (حمایت از مستضعفان، ایدئولوژی محوریت اسلام) و در بُعد چگونگی (تکلیف گرایی، استقلال، نخبگان و حفظ و محافظت از ماهیت انقلاب) خلاصه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Cultural identity Thematic analysis in the idea of Ayatollah Seyed Ali Khamenei

نویسندگان [English]

  • Anahita Aghasi 1
  • Seyed Mohsen Banihashemi 2
  • Seyed Vahid Aghili 3

1 Science and Research University

2 assistant professor of Communication, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran

3 Associate Professor, Department of Communication society science , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify cultural identity based on Ayatollah Khamenei. Because the recognition of cultural identity is one of the issues that play an important role in the cultural and social cohesion of a society. For this purpose, an attempt has been made to extract this concept by analyzing the words and statements of the Leader of the Islamic Republic.
This research is qualitative and descriptive-exploratory. The method that is used is thematic analysis with thematic network technique. And the data analyzed in this method are collected using document analysis technique. The sampling in this study is qualitative and of the purposeful sampling type.
It has been analyzed by NVivo 10 quality research software. The results show that cultural identity based on the perspective of the Supreme Leader can be the following aspects:
-aspect of WHY(religion, moral values and Islamic religious values)
-aspect of WHAT(support for the underprivileged, ideology, the focus of Islam(
-aspect of HOW(task-oriented, independence, elites and protection of the nature of the revolution).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Identity
  • Thematic analysis
  • Thematic Networks
  • Qualitative Method
  • Islamic Republic leader