دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 22، مهر 1400 

مقاله پژوهشی

بازشناسی «خود» و «دیگری» در اندیشه جلال آل‌احمد

صفحه 9-34

10.22059/jstmt.2021.286951.1290

انوشه دربندی؛ علی‌اکبر امینی؛ حامد عامری‌گلستانی؛ حامد محقق‌نیا


اصول حاکم بر ارتباطات میان‌فرهنگی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

صفحه 35-56

10.22059/jstmt.2021.309988.1392

حسن یوسف زاده


جایگاه عقل در تفسیر از منظر آیه الله فاضل لنکرانی

صفحه 57-77

10.22059/jstmt.2021.312901.1417

سیده سعیده غروی


ظرفیت اندیشه اعتباریات علامه طباطبایی برای تولید علوم انسانی و اقتضاءات آن

صفحه 79-105

10.22059/jstmt.2021.312021.1409

حسن خیری


جایگاه عدل در اشعار خاقانی

صفحه 107-137

10.22059/jstmt.2021.305783.1372

خدابخش اسداللهی؛ ثریا کریمی


انواع تحول در دانش انسانی؛ از نظر تا عمل

صفحه 139-176

10.22059/jstmt.2021.303390.1363

علیرضا حدادی


جامعه‌ی خوب در اندیشه‌ی و آراء مفسرین اجتماعی قرآن

صفحه 177-217

10.22059/jstmt.2021.311174.1401

آرش حسنپور؛ علی ربانی خوراسگانی


مولفه های جهانی شدن فرهنگ اسلام با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)

صفحه 219-244

10.22059/jstmt.2021.310313.1395

محمد سلطانیه