دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 23، دی 1400 

مقاله پژوهشی

خوانش گفتمانی مقاومت اسلامی در بیانیه گام دوم

صفحه 9-31

10.22059/jstmt.2021.291429.1305

مهدی نادری؛ روح الله فرهادی


مقایسه مفهوم نفس در قرآن با مفهوم روان در روان شناسی

صفحه 33-56

10.22059/jstmt.2021.316751.1434

زینب سادات روحانی؛ هادی بهرامی احسان


علوم‌اجتماعی اروپامحور و جامعه‌شناسی ابن‌خلدون: بررسی دیدگاه انتقادی سید فرید العطاس.

صفحه 57-78

10.22059/jstmt.2021.326469.1468

فاطمه امین رعیا جزه؛ علی مرادخانی؛ سید جواد میری؛ سید حسین سجادی


بازتولید معرفتی شهر اشراقی با استفاده از آراء شیخ شهاب الدین سهروردی

صفحه 79-107

10.22059/jstmt.2021.325191.1463

حمیدرضا صارمی؛ فاطمه شمس؛ سعیده محتشم امیری


شریعتی و روش دیالکتیک؛ تقلید یا نوآوری

صفحه 111-128

10.22059/jstmt.2021.326505.1469

غلامرضا جمشیدیها؛ سینا شیخی


روش‌های مهار قدرت سیاسی از دیدگاه غزالی

صفحه 129-156

10.22059/jstmt.2021.272482.1474

عباسعلی رسولی؛ عباس صالحی نجف آبادی؛ احسان رسولی


تبیین اندیشه آرمانشهری با رویکرد شهر اسلامی در دیدگاه آیت الله جوادی آملی

صفحه 157-182

10.22059/jstmt.2022.330591.1483

حمیدرضا صارمی؛ شیما کشاورزی


تمایزات هویت تمدنی و انگاره زدایی از شرق شناسی در گفتمان سیدحسن نصرالله

صفحه 183-208

10.22059/jstmt.2021.331499.1484

ایمان عرفان منش