بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری و ماکس وبر در مسئله شرور با تأکید بر شیوع کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

دین اسلام آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی است و در مواجهه با مسائل نسبت به رویکردهای سکولار مواجه‌های متفاوتی دارد. به‌عنوان نمونه برخورد اسلام با مسئله شرور با مواجهه سکولار آن تفاوت‌هایی دارد، هرچند در برخی از ابعاد نیز شباهت‌هایی موجود است. نویسنده به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که وجه تمایز و تشابه خوانش شهید مطهری (به‌عنوان رویکرد اسلامی) از مسئله کرونا به‌عنوان شر، از خوانش ماکس وبر (به‌عنوان دیدگاهی سکولار) چیست؟ در این پژوهش داده‌های موردنیاز از طریق بررسی کتابخانه‌ای به‌دست‌آمده و داده‌ها به روش مقایسه‌ای مورد تحلیل قرارگرفته‌اند تا به شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در رویکرد شهید مطهری و ماکس وبر از شرور با تأکید بر کرونا دست یابد. نتایج پژوهش حاضر به این شرح است: شهید مطهری معتقد است شرور فاعلی ندارند اما از دید ماکس وبر، شر مانند خیر فاعل دارد و با طرح نظریه عقلانیت خود درصدد معنا بخشی به زندگی و توجیه درد و رنج از طریق دین است. از دیدگاه شهید مطهری شرور بخشی از نظام یکپارچه عالم هستند، درحالی‌که از دیدگاه ماکس وبر درد و رنج باعث اختلال در معناست؛ در رویکرد شهید مطهری شرور دارای فوایدی نیز هست اما در رویکرد وبری شرور فاقد معناست. مسئله عدمی بودن و نسبی بودن شرور و اندام‌وارگی جهان و فواید شرور در رویکرد شهید مطهری، حاکی از برتری خوانش اسلامی بر نوع سکولار آن است. با توجه به شواهد موجود در شرایط شیوع کرونا و نیز با توجه به منابع موجود، نظریه شهید مطهری در توجیه شرور از توفیق بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Shahid Motahhari and Max Weber's Perspective on the Evil Problem with Emphasis on Corona Pandemic

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghazi esfahani
  • Majid Kafi

Baghir Aloloom University

چکیده [English]

The religion of Islam is the last and most complete divine religion and has different approaches to secular approaches in dealing with issues. For example, Islam's approach to the issue of evil differs from its secular confrontation, although there are similarities in some respects. The author seeks to find the answer to the question: what is the difference and similarity between Shahid Motahari's reading (as an Islamic approach) of the Corona issue as evil, and Max Weber's reading (as a secular view)? . In this research, the required data have been obtained through a library survey and the data have been analyzed by comparative method to achieve the similarities and differences between the approach of Shahid Motahhari and Max Weber from evil with emphasis on Corona. The results of the present study are as follows: Martyr Motahhari believes that evil does not have an actor, but in Max Weber's view, evil has an actor like good, and by proposing his theory of rationality, seeks to give meaning to life and justify suffering through religion. From the point of view of Martyr Motahhari, the wicked are part of the integrated system of the universe, while from the point of view of Max Weber, suffering disturbs meaning. According to the available evidence in the context of the prevalence of coronation in the world and also according to the available sources, the theory of Martyr Motahhari is more successful in justifying evil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corona
  • Shahid Motahhari
  • Max Weber
  • evil
  • Comparative Method
  • Secularism
  • Islamic Approach