دیدگاه اریک وگلین به احیای علوم اجتماعی مبتنی بر تجربه مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی تهران

چکیده

مبحث امکان علمی اجتماعی که مبتنی بر رویکرد وحیانی باشد تنها محدود به طرفداران علم اجتماعی اسلامی نبوده و در خارج از فرهنگ اسلامی و در آن سوی اروپای مسیحی نیز اندیشمندانی را به خود مشغول کرده است. از جمله این اندیشمندان اریک وگلین –فیلسوف و مورخ آلمانی- است که رهیافتی وحیانی به تاریخنویسی و احیای علوم اجتماعی دارد. او نگاهی نقادانه به تجدد و حقیقت تجددی داشته و آن را به مثابه بیماری عصر حاضر در نظر می‌گیرد. لذا، بهره‌گیری از رویکرد وحیانی و تجربه مذهبی به ساحت معرفت را درمان بیماری تجدد و روشی برای احیای علوم اجتماعی سنتی می‌داند. بر این اساس، هدف نوشتار حاضر بررسی احیای علوم اجتماعی در رویکرد وحیانی و یا به تعبیر بهتر تجربه مذهبی اریک وگلین است. مقاله حاضر به توسط روش توصیفی- تحلیلی و با در پیش‌گرفتن روش اسنادی در پی پاسخ به این پرسش است که احیای علوم اجتماعی از منظر وگلین چگونه انجام می‌شود؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که وگلین برخلاف ادعای خود، که موطن دانش را دین و فلسفه کلاسیک می‌داند، تنها به فلسفه کلاسیک و حقیقت افلاطونی در بازسازی علوم اجتماعی توجه کرده و تجربه مذهبی و وحی مسیحی تنها در طرح‌ریزی بنیان نظریه‌اش مورد استفاده قرار گرفته است. از طرف دیگر، این موضوع جای تأمل دارد که نظریات و آرای وی از جهت توجه به وحی به دیدگاه اسلام نزدیک است و از جهت نحوه قرائتش از وحی و مذهب مغایر نظر اسلام است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Eric Voglin's vision for the revival of the social sciences basdd on religon exprience

نویسندگان [English]

 • Fateme Helali 1
 • Hamid Parsania 2

1 Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 science Committee Faculty of Social Sciences, Tehran

چکیده [English]

The subject of social science, which is based on the revelation approach, is not confined to proponents of Islamic social science and has engaged scholars outside of Islamic culture and beyond Christian Europe. Among these thinkers is Eric Weglin - a German philosopher and historian - who has a revitalized approach to historiography and the revival of the social sciences. He takes a critical look at modernity and renewed truth and regards it as a disease of the present age. Therefore, utilizing a revelationist approach and religious experience in the field of knowledge considers the treatment of modern illness and a method of reviving traditional social sciences. Accordingly, the purpose of the present article is to examine the revival of the social sciences in the revelatory approach, or better interpreted by Eric Weglin. The present article, using a descriptive-analytical approach and following a documentary approach, seeks to answer the question of how to revive the social sciences from Voglin's perspective. The findings of the study suggest that Voglin, in contrast to his claim that the homeland of knowledge considers classical religion and philosophy, focused solely on classical philosophy and Plato's truth in social science reconstruction and on religious experience and Christian revelation only in planning. The basis of his theory has been used. On the other hand, it is speculative that his views and views are close to the Islamic view of revelation and that he is opposed to Islam in the way he reads revelation and religion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Eric Voglin
 • Social Science Revival
 • Religious Experience
 • Renewal Truth
 • Plato Truth
 •  

  • ژانی‌یر، آبل (1383)، مدرنیته چیست؟ در موریس باربیه (1383). مدرنیتة سیاسی. ترجمة عبدالوهاب احدی. تهران: آگه.
  • ایمان، محمدتقی (1391). روش‌شناسی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  • باومن، زیگموند (1384). اشارت‌های پست‌مدرنیته. ترجمة حسن چاوشیان. تهران: ققنوس.
  • حمیدی، سمیه (1397). خوانش عرفانی از امر سیاسی در الهیات مسیحی معاصر؛ با تأکید بر اندیشة اریک وگلین. مجلة علمی-پژوهشی معرفت ادیان، سال 9، شماره 2، پیاپی 34، صص 111-126.
  • لگنهاوزن، محمد (1379). نگاهی به معرفت‌شناسی معاصر (مصاحبه با لگنهاوزن). نشریة ذهن، (3).
  • شیرودی، مرتضی (1386). چیستی حقیقت در دستگاه فلسفه سیاسی اریک وگلین. فصلنامة فلسفه و کلام اسلامی: آینة معرفت، زمستان 1386، پیاپی13، صص 133-160.
  • کچویان، حسین (1383). تجدد از نگاهی دیگر؛ روایتی ناگفته از چگونگی ظهور و رشد تجدد. تهران: انتشارات گنج معرفت.
  • های، کالین (1385). درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی. ترجمة احمد گل‌محمدی. تهران: نشر نی.
  • همیلتون، پیتر (1386). فهم جامعة مدرن 1-1 (روشنگری و تکوین علم اجتماعی). ترجمة محمد نبوی. تهران: آگه.
  • Hollweck, T. (2007). Some reflections regarding an intellectual biography of Eric Voegelin. University of Colorado at Boulder.
  • McAllister, T. V. (1995). Revolt against modernity. University Press of Kansas.
  • Sandoz, E. (2006). Republicanism, religion, and the soul of America. University of Missouri Press.
  • Voegelin, E. (1984). Reason: the classic experience. University Press of Louisiana.
  • Voegelin, E. (1987). New science of politics. University of Chicago Press.
  • Voegelin, E. (1999). Hitler and Germans. Vol. 31. University of Missouri Press.
  • Voegelin, E. (2000). Modernity without restraint. Vol. 5. University of Missouri Press.