دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1401 

مقاله پژوهشی

مطالعه‌ی تطبیقی «تحلیل فرهنگی نظام سیاسی اسلام» در دیدگاه امام محمد غزالی و برتراند بدیع

10.22059/jstmt.2022.322039.1454

منصور طبیعی؛ مینا زردشت


تجلی شهر ایرانی- اسلامی در آراء سیاسی و اقدامات شهرسازی خواجه نظام‌الملک طوسی

10.22059/jstmt.2022.294453.1320

حمیدرضا صارمی؛ آزاده جلالی


تقارن تاریخی ایده رویکرد و پارادایم در چیستی علوم انسانی

10.22059/jstmt.2022.332654.1488

هادی موسوی؛ سید حمید رضا حسنی؛ علیرضا محمدی فرد


ارائه برهانی نوین بر اصالت جامعه متکی بر قاعده «فناء عرفانی» بر اساس اندیشه علامه‌طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی

10.22059/jstmt.2022.336733.1500

ابراهیم خانی


مقاله مروری

فهم چرایی دگرگونی شیوه زیست مغولان از کوچ روی به یکجانشینی در ایران بر مبنای نظریه ابن خلدون

10.22059/jstmt.2022.322156.1479

علی بحرانی پور؛ شهرام جلیلیان؛ علی لجم اورک مرادی


مقاله ترویجی

شاکلۀ سیاست در تمدن مدرن و تمدن نوین اسلامی؛ مطالعۀ تطبیقی

10.22059/jstmt.2022.338587.1504

سید سعید زاهد زاهدانی؛ محمدحسین جمال زاده


بررسی مقایسه‌ای آراء و اندیشه‌های ابن خلدون و امیل دورکیم با تأکید بر نقش و کارکرد همبستگی اجتماعی در تکوین و تداوم نظام سیاسی

10.22059/jstmt.2022.335426.1493

احمد جهانی نسب