دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل و ارزیابی آراء موافقان و مخالفان علم اجتماعی بومی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22059/jstmt.2022.324150.1459

قاسم زائری؛ علی اسکندری نداف