دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مهر 1397 

مقاله پژوهشی

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

صفحه 9-35

10.22059/jstmt.2018.71325

شعیب بهمن


مقایسه تطبیقی دیدگاه سروش و شهید مطهری پیرامون مختصات مفهومی علم دینی

صفحه 37-70

10.22059/jstmt.2018.71326

نوراله نورانی؛ حمید پارسانیا


دنیاگرائی و پیامدهای اجتماعی آن ، در آموزه‌های قرآن

صفحه 71-95

10.22059/jstmt.2018.71327

محمدباقر آخوندی


تأثیر استقرار کاربری های شهری در توسعه ارزشهای اسلامی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: منطقه1 شهرداری ارومیه)

صفحه 97-116

10.22059/jstmt.2018.71328

اصغر عابدینی؛ مریم عبادی


جایگاه و اهمیت گروه در اندیشه مولوی

صفحه 117-137

10.22059/jstmt.2018.71329

یوسف علی بیرانوند؛ قاسم صحرائی؛ علی حیدری


مقایسه مفهوم، ابعاد و حدود آزادی در اندیشه مرتضی مطهری و عبدالکریم سروش

صفحه 139-163

10.22059/jstmt.2019.262075.1209

محمد امین میرزائی زاده کوهپایه؛ محمد علی توانا


عدالت از منظر ابوریحان بیرونی

صفحه 165-183

10.22059/jstmt.2018.71331

حامد اکبری


نقش و جایگاه مردم در ساختار جامعه در اندیشه اجتماعی فقهای معاصر با تاکید بر آراء امام خمینی

صفحه 185-201

10.22059/jstmt.2018.71332

الهه مرندی