دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 190-1 

مقاله پژوهشی

معرفت‌شناسی تطبیقی پیر بوردیو و مرتضی مطهری

صفحه 9-39

10.22059/jstmt.2018.208816.1056

مهناز فرهمند؛ مهدی عالی نژاد


مقایسه حقوق زن مسلمان از دیدگاه مرتضی مطهری و فاطمه مرنیسی

صفحه 41-61

10.22059/jstmt.2018.235657.1110

محمدعلی توانا؛ محمد کامکاری؛ محمد امین میرزایی زاده کوهپایه


فرزندآوری در نزد ابن‌سینا

صفحه 63-87

10.22059/jstmt.2018.222696.1089

علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور


نقد و بررسی اندیشه اجتماعی محمدرضا حکیمی

صفحه 89-108

10.22059/jstmt.2018.254185.1189

سید سعید زاهد زاهدانی؛ مهدی مقدسی


واکاوی دیدگاه آیت الله مطهری در مورد تمدن مدرن غرب و چگونگی تعامل با آن

صفحه 109-130

10.22059/jstmt.2018.240760.1128

علی اصغر طالب نژاد؛ سید محمد علی تقوی؛ محمد جواد رنجکش


جایگاه زن در اندیشه‌ی امام خمینی (ره) و آثار اجتماعی آن

صفحه 131-153

10.22059/jstmt.2018.264644.1219

الهام شریعتی؛ هاجر سادات کلانتر معتمدی


تحلیلی بر ضرورت و امتناع مدینه نزد فارابی

صفحه 155-173

10.22059/jstmt.2018.263897.1216

مرتصی بحرانی


بررسی مقایسه‌ای صورتبندی مسالة «مردم» در آراء شریعتی و مطهری

صفحه 207-175

10.22059/jstmt.2018.238196.1238

قاسم زائری