مقاله پژوهشی

1. اصالت فرد یا جامعه از منظر شریعتی

صفحه 9-32

10.22059/jstmt.2018.247298.1159

غلامرضا جمشیدیها؛ مریم توانای نامی


2. گفتگوی پایدار (اخلاقی) در برنامه‌ریزی شهری بر اساس نظرگاه ایرانی-اسلامی (مولانا) و غربی (باختین)

صفحه 33-54

10.22059/jstmt.2018.242357.1135

مهرداد رحمانی؛ بهناز امین زاده


3. راه های مهار قدرت سیاسی از منظر سعدی

صفحه 55-77

10.22059/jstmt.2018.234829.1107

عباسعلی رسولی؛ عباس صالحی نجف آبادی


4. اصالت فرد و جامعه و آثار آن بر مبنای حکمت صدرایی

صفحه 79-101

10.22059/jstmt.2018.133816.1015

حسن خیری


5. شاخص‌های جامعه معنوی از منظر قرآن کریم و حدیث

صفحه 103-137

10.22059/jstmt.2018.242971.1138

سهیلا همتی مامو؛ سهراب مروتی؛ فاطمه اردشیری؛ زهرا رضایی


6. واکاوی سنت و ساختار تغییرات اجتماعی(با تأکید بر آیه 11 سوره رعد)

صفحه 139-158

10.22059/jstmt.2018.244333.1141

نبی الله صدری فر؛ محمد رضا ضمیری؛ محمد مولوی؛ محمد صادق جمشیدی راد


7. بررسی و تحلیل جامعه مطلوب در اندیشه‌ی اجتماعی سیدجعفر کشفی

صفحه 159-179

10.22059/jstmt.2018.236748.1114

جهانبخش ثواقب؛ پروین رستمی