راه های مهار قدرت سیاسی از منظر سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی همدان ایران

2 دانشگاه آزاد

چکیده

هدف اصلی این مقاله تبیین و تحدید قدرت و نهایتا مهار آن از نگاه سعدی در دو بخش نصیحه الملوک و در باب سیرت پادشاهان کتاب گلستان و بیان ویژگی های حکمرانی خوب است. پرسش اصلی آن ا ست که سعدی با چه روشهایی سعی کرده تا از گسترش استبداد وفساد حاکمان مطلق العنان جلوگیری کرده وفشار بر مردم گرفتار استبداد را کاهش دهد. با بررسی صورت گرفته مشخص گردید که سعدی به عنوان اندیشمندی آگاه و با بهره گیری از میراث اسلامی ، ایرانی نظرات بی بدیلی در باب استفاده ی ابزاری از قدرت و فساد حاکمان عرضه کرده و به خصوص راهکار های علمی و عملی مفیدی برای نظارت و کنترل قدرت مدیران جامعه عرضه کرده است. سعدی توزیع عادلانه قدرت و ثروت را تنها راه رسیدن به عدالت می داند و توصیه های اخلاقی ادیان در رسیدن به این مهم را با زبانی ساده بیان و از آن دفاع می کند. پژوهش پیش رو به شیوه ی تحلیلی توصیفی به برخی از این ملاحظات مدنی و اجتماعی سعدی می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Limiting the political power of the Nasihatolmolok and behavior Kings Saadi

نویسندگان [English]

  • abasali rasouli 1
  • abas salehi 2

1 Islamic azad univercity hamedan in irann

2 azad university

چکیده [English]

The main objective of this article is to explain and ultimately limiting the power and harness it in two parts of Golestan kings advice(Nasihatalmolook)and about explaining of the character of kings and the characteristics of good governance in Saadi's perspective .
The main question is that Saadi what ways has tried to prevent the spread of tyranny and corruption supreme ruler reduce the pressure on people caught tyranny.
The survey found that Saadi as an intellectual is aware and by Utilizing the Islamic and Iranian heritage Comments unmatched in the use of a tool of power and corruption offered and especially the solution of scientific and practical useful to monitor and control power of the society managers. Saadi believes the equitable distribution of power and wealth is the only way to achieve justice and expresses the ethical advice of Religions in a simple language and defends this issue . Research ahead by using a descriptive analytical approach have a look at some of the civil and social considerations of Saadi's .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harness the power
  • Nasihatomolook
  • the character of kings
  • Saddi
  • golestan
 ارسطا، محمد جواد (1383)، «مهار درونی قدرت رهبری در حقوق اساسی»، مجلۀ حکومت اسلامی، شمارۀ 33: 94 - 109.
- امینی، علی‌اکبر (1395)، پیوند ادب و سیاست، تهران: انتشارات اطلاعات ، چاپ اول.
- ایزدی، سید سجاد (1390)، «امام خمینی و مسئلۀ نظارت و تحدید قدرت سیاسی»، کتاب نقد، سال سیزدهم، شمارۀ 59 و60، پاییز و زمستان: 9- 66
- بخشایش اردستانی، احمد (1388)، «فوکو و نظریۀ دانش قدرت و رژیم حقیقت»، دانشنامه ادبیات و زبان‌ها، شمارۀ 7: 43 - 52.
- ذاکرحسین، عبدالرحیم (1379)، ادبیات ایران پیرامون استعمار و نهضت‌های آزادیبخش، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
- ذاکریان ، مهدی (1381)، حقوق بشر در هزارۀ جدید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
- رحمانی‌زاده دهکردی، حمیدرضا (1381)، «نقد و بررسی کتاب فلسفه قدرت»، مجلۀ روش‌شناسی علوم‌انسانی، شمارۀ 30: 147.
- رستنده، مجید (1378)، قرآن و حدیث در شاهنامۀ فردوسی، همدان: انتشارات مفتون همدانی، چاپ اول.
- رمضانی، ابوالفضل (1393)، ساختار نظریه‌های جامعه‌شناسی ایران، مشهد: انتشارات رمضانی، چاپ اول.
- روح الامینی، محمود (1389)، گرد شهر با چراغ، تهران:  انتشارات عطار، چاپ پانزدهم.
- سعدی، مصلح بن عبدالله (1385)، کلیات سعدی براساس نسخۀ محمدعلی فروغی، تهران: انتشارات بادبادک، چاپ اول.
- عابدی، کامیار (1390)، «چرا شاملو حافط را ستایش می‌کرد و سعدی را نکوهش»، ماهنامه تجربه، شماره 4
- عمید زنجانی، عباسعلی(1381)، «ابعاد کرامت انسان از منظر اسلام»، از مجموعه مقالات به مناسبت روز جهانی حقوق بشر: 209 – 217.
- فکوهی، ناصر  (1382)، تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
- فلاح سلوکلایی، محمد (1388)، «نظارت بر حکومت اسلامی و سازوکارهای آن در اسلام»، مجلۀ حکومت اسلامی ،شماره 52: 159 – 192.
- قادری، حاتم (1394)، اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهاردهم.
- کوهستانی، سمانه (1392)، نظریۀ قدرت فوکو، سایت علوم‌اجتماعی ایران.
- گیدنز، آنتونی ( 1374)، جامعه‌شناسی، مترجم منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
- مطهری، مرتضی (1359)، خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران: انتشارات صدرا، چاپ هفتم.
- هداوند، مهدی (1386)، «مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری»، مجلۀ حقوق اساسی، شمارۀ 8: 277 - 318.
- هدایتی، سید محمد ( 1384)، «نقد و بررسی کتاب توزیع قدرت در اندیشۀ سیاسی شیعه»، مجلۀ دین و ارتباطات، شمارۀ 26: 163 - 174.