کلیدواژه‌ها = امام خمینی
کاربست دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در احیاء هویت اسلامی فلسطین در هندسه نوین جهانی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 59-82

10.22059/jstmt.2021.312448.1411

نیره قوی


جایگاه اقشار محروم و مستضعف در اندیشه اجتماعی امام خمینی

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 71-94

10.22059/jstmt.2021.306614.1379

امیر عظیمی دولت آبادی


نسبت عدالت و کارآمدی نظام سیاسی دراندیشه امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 273-294

10.22059/jstmt.2021.300145.1347

جلیل دارا؛ محمد لعل علیزاده


مطالعه تطبیقی رویکرد فمینیسم اسلامی و امام خمینی (ره) در تحقق حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در حکومت اسلامی

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 221-248

10.22059/jstmt.2020.288353.1296

فاطمه قاسمپور؛ زهره نصرت خوارزمی


نقش و جایگاه مردم در ساختار جامعه در اندیشه اجتماعی فقهای معاصر با تاکید بر آراء امام خمینی

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 185-201

10.22059/jstmt.2018.71332

الهه مرندی


جایگاه زن در اندیشه‌ی امام خمینی (ره) و آثار اجتماعی آن

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 131-153

10.22059/jstmt.2018.264644.1219

الهام شریعتی؛ هاجر سادات کلانتر معتمدی


آسیب شناسی‌ تحلیل‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ نظریۀ‌ کاریزماتیک‌ ماکس وبر

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 289-327

10.22059/jstmt.2015.62022

نیره قوی