دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، مهر 1395 

مقاله پژوهشی

بازنمایی «فقر» در رسائل و متون تاریخی ایرانی

صفحه 201-226

10.22059/jstmt.2018.233710.1105

موسی عنبری؛ صدیقه پیری


تاثیر برنامه های فرهنگی دفاع مقدس بر هویت فرهنگی دانش‌آموزان (مورد مطالعه دبیرستان‌های شهرستان شهرکرد)

صفحه 227-251

10.22059/jstmt.2018.237663.1117

بهرام بیات؛ عباس رئیسی سرتشنیزی؛ جمشید محبت خانی


بررسی اندیشه‌ی شهرسازی شیخ شهاب الدین سهروردی

صفحه 253-276

10.22059/jstmt.2018.238194.1119

جواد مهدیان‌پور؛ حمیدرضا صارمی


کاوشی در مجادلات عدالت اجتماعی بین متفکرین غربی و اسلامی

صفحه 277-307

10.22059/jstmt.2016.64963

علی شکوری


مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطابق نگاه علامه طباطبائی

صفحه 311-331

10.22059/jstmt.2018.219687.1083

محمد تقی پیربابایی؛ جواد رحمانی


اسلامی‌‍سازی دانش معاصر: تقسیم‌بندی موضوعی و فراتحلیل آثار و مهم‌ترین منابع

صفحه 333-356

10.22059/jstmt.2018.251349.1176

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری


تبیین نقش و کارکرد آموزه جهاد در فرآیند انقلاب اسلامی ایران

صفحه 357-376

10.22059/jstmt.2018.249229.1170

حجت داوند؛ محمدحسین جمشیدی