نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

چکیده
امروزه با گسترش مسائل و مشکلات در کشورهای مختلف جهان و ناکارآمدی نظریه‌های وارداتی در برخی زمینه ها، ضرورت بکارگیری اندیشه‌های مرتبط با زمینه‌های فکری و اعتقادی را در علوم مختلف از جمله شهرسازی را دوچندان می‌کند، بهره‌گیری از مبانی نظری و اصول معماری و شهرسازی اسلامی و در این راستا مطالعه‌ی آثار و اندیشه متفکرین مسلمان می‌تواند موثر باشد، هدف این پژوهش بررسی اندیشه سهروردی در ابعاد مختلف شهر و در نهایت ترسیم شهر مطلوب اسلامی از دیدگاه این اندیشمند مسلمان می‌باشد، پژوهش حاضر در هدف بنیادی می‏باشد و روش تحقیق آن تلفیقی از روش‏های «تحلیل متن و محتوا»، «تحلیل علّی و فرا تحلیل» دربرخی بخش‏‌ها و روش «اکتشافی» و «قیاسی - توصیفی» بوده و از منابع و اسناد کتابخانه‏ای در جمع آوری اطلاعات مورد نظر بهره برده شده است، یافته‌‏های پژوهش حاکی از آن است که مهمترین ساحت شهر که شهر مطلوب در آنجا تحقق می‏‌یابد، ساحت فکری وجهان‏‌بینی انسان در شهر می باشد که در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی شهر نمودار می‌گردد، کالبد شهر از آن منظر اهمیت می‌یابد که در اعتلای دو وجه دیگر نقش مؤثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Suhrawardi's thoughts on Urban planning and design

نویسندگان [English]

  • Javad Mahdianpoor
  • Hamid reza saremi

urban panning, art and architecture faculty, tarbiat modares university , ehran , iran

چکیده [English]

Investigating Suhrawardi's thoughts on Urban planning and design
Abstract:
The problems have been exacerbated in different countries of the world imported theories in some fields, are inefficient. Development-related aspects of intellectual ideas and beliefs in various fields including urban planning are essential. Using the theoretical foundations and principles of Islamic Architecture and urban planning and the thoughts and works of Muslim scholars, this study can be effective. The purpose of this research is to study Suhrawardi's thinking in different dimensions of the city and finally to draw the ideal Islamic city. This is a fundamental research, and its research method is a combination of methods of "text and content analysis", "causal analysis and meta-analysis" in some sections, and "exploratory" and "deductive-descriptive" methods. And collecting information from library resources and documents. The research findings show that the most important feature of the desirable city is intellectual and beliefs in the city Which appear in different social, economic, political dimensions of the city. The physical characteristics of the city are important because they play an important role in promoting the other two aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suhrawardi
  • Iranian-Islamic urban planning and design
  • desirable city
  • social
  • economic
  • political
  • physical
-         ابراهیمی دینانی، غ. (1379)، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، تهران: حکمت.
-         احمدی سلمانی، م. (1390)، معماری معاصر مساجد، تهران: انتشارات فرهیختگان.
-         اسفندیار، ر. (1385)، وجوه‌ سیا‌سی‌ فلسفه‌ شیخ‌ شها‌ب‌‌الدین‌ سهروردی، قم: بوستا‌ن‌ کتا‌ب (مرکز چا‌پ‌ و نشر دفتر تبلیغا‌ت‌ اسلامی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم).
-         اسفندیار، ر. (1392)، «اندیشه سیاسی شیخ شهاب‌الدین سهروردی»، سیاست متعالیه، 121-138.
-         بحرینی، س. (1382)، فرایند طراحی شهری، تهران: دانشگاه تهران.
-         پازوکی، ش. (1382)، حکمت هنر و زیبایی در اسلام، تهران: فرهنگستان هنر.
-         توسلی، م. (1374)، «فضای معماری و شهر ایرانی در برابر غرب»، نشریه هنرهای زیبا، 37-51.
-         حجت، م. (1383)، عرفان و معماری، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
-         حلیمی، م. (1391). اصول و مبانی هنرهای تجسمی، تهران: احیاء کتاب.
-         سهروردی، ش. (1378)، مونس العشاق به انضمام شرح مونس العشاق، تهران: مولی.
-         سهروردی، ش. (1380)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدمۀ هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی.
-         سهروردی، ش. (1382)، رساله اعتقاد الحکما، ترجمۀ ؟ اصل، تهران: اساطیر.
-         شفیعی, ف., & فاضلی, ع. (1392). زیبایی و شأن وجودی آن نزد سهروردی. پژوهش‌های هستی شناختی, 101-122.
-         شکر, ع. (1392). بررسی مفاهیم «غنی» و «فقیر» از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا. تاملات فلسفی, 7-20.
-         فروم, ا. (1380). انقلاب امید. (ت. م. روشنگر, مترجم) تهران: مرواردید.
-         فکوهی, ن. (1383). انسان‌شناسی شهری. تهران: نشر نی.
-         قبادی, ح., & عاملی رضایی, م. (1390). بحران های انسان امروز و پاسخ حکمت اشراق به آنها. ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی, 117-156.
-         مطلبی, م., & نادری, م. (1388). بررسی تطبیقی مفهوم آرمانشهر در اندیشه سیاسی اسلام، ایران و غرب. مطالعات سیاسی, 146-125.
-         نصر, س. (1380). معرفت و امر قدسی. (ت. ف. میرزایی, مترجم) تهران: فرزان.
-         نصر, س. (1389). هنر و معنویت اسلامی. (ت. ر. قاسمیان, مترجم) تهران: حکمت.
-         نقی زاده, م. (1384). جایگاه طبیعت و محیط‌زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی. تهران: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
-         نقی زاده, م. (1385). معماری و شهرسازی اسلامی. تهران: راهیان.
-         نقی زاده, م. (1390). تأملاتی در نسخه ایرانی توسعه پایدار شهری. تهران: نشر شهر.
-         نوفل, س., پورجعفر, م و کلبادی, پ ، (1388).«بررسی و ارزیابی شاخص‌های مؤثر در هویت شهر(نمونه موردی محله جلفا شهر اصفهان).»،  آرمان‌شهر.
-          Nvan Lier, H. (1998), "The role of land use planning in sustainable rural systems", Landscape and Urban Planning, 83-91.