نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشگاه آزاد خوراسگان

3 دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی برنامه های دفاع مقدس بر هویت فرهنگی دانش‌آموزان دختر شهر شهرکرد انجام گردید. روش تحقیق میدانی از نوع همبستگی و برای نمونه‌گیری نیز از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده گردید. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه (دوره دوم) ناحیه یک و دو شهرستان شهرکرد که تعداد آنها 7152 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 257 نفر تعیین گردید و جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های آماری شامل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین برنامه های فرهنگی دفاع مقدس شامل: برگزاری یادواره شهدا، برگزاری اردوهای راهیان نور، تشیع پیکر شهدای گمنام و اکران فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی مرتبط با دفاع مقدس با هویت دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد، اما بین انتشار وصایای شهدا و هویت فرهنگی دختران رابطه‌ای مشاهده نگردید. همچنین ویژگی‌های دموگرافیک شامل پایه تحصیلی در نتایج پژوهش تاثیری نداشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the Effect of Cultural Defense Programs on the Cultural Identity of Students (case study :high school of the city of shahrekord)

نویسندگان [English]

  • abbas reisy 2
  • jamshid mohabbatkhany 3

1

2 Azad univercity

3 daa univercity

چکیده [English]

the present study was aimed at investigating cognitive programs of Holy Defense community on the cultural identity of female students of shahrekord city was done. Research methodology in this study field method of correlation. And for the sampling of random sampling method is cluster. Statistical population consists of all female students of secondary section (volume II) District of shahrekord County one and two. That their numbers 7152 people. The sample size using a table to determine the number of people was 257 Morgan. Research information with the use of the researcher was collected.
For the analysis of statistical information includes the Pearson test and analysis of variance regression test was used. The results of this research suggests that it is between the cultural programs of holy defense include: The implementation of the commemoration of the martyrs,rahian nor camps, Shia unknown martyrs funeral, SHOW films associated with the sacred defense With the identity of the students there is a positive relationship. But between the publication ofLetters testamentary of martyrs and cultural identity girls any relationship view. It also features a basic study on the results of the research included demographic impact not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural Programs
  • Holy Defense
  • Cultural Identity
  • female students
  • shahrekord city
-      آقایی، حسین (1390)، تحلیل وصیّت‌نامه‌های شهدای دفاع‌مقدس، اصفهان: دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه اصفهان.
-      اشرفی، اکبر (1380)، «هویت فرهنگی در عصر مشروطه»، نامه پژوهش، شمارۀ 23-22.
-      آشنا، حسام الدین و روحانی، محمدرضا (1389)، «هویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری تا مؤلفه‌های بنیادی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دورۀ سوم، شمارۀ 4: 185-157.
-      اکبر، علی (1370)، سیری در اندیشه سیاسی معاصر، تهران: الست فردا.
-      اریکسون، اریک (1381)، فرزند خود معمار هویت، ترجمۀ حسن رفیعی، تهران: نشر دانژه.
-      امیری، حسن (1388)، «ترسیم هویت ایرانی در کتاب‌های ادبیات فارسی و تاریخ مقطع متوسطۀ ایران از سال 1320 تا 1344»، بنیاد ایران‌شناسی و دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
-      بی‌نام (1392)، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
-      تاجیک، محمدرضا (1384)، روایت غیرت و هویت در میان ایرانیان، تهران: مرکز بررسی‌های راهبردی.
-      توسلی، غلامعباس (1383)، «تحلیلی از اندیشه‌های پیتر بوردیو دربارۀ فضای منازعه‌آمیز اجتماعی و نقش جامعه‌شناسی»، نامه علوم‌اجتماعی، شماره 23.
-      جسمی، یوسف (1386)، مباحثی در باب نظریه انتخاب عمومی، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
-      جنکینز، ریچارد (1381)، هویت اجتماعی، ترجمۀ تورج یاراحمدی، تهران: نشر شیرازه.
-      جمالی، علی (1394)، «تأثیر دست‌آوردهای فرهنگی دفاع‌مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب‌اسلامی»، دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب‌اسلامی، دانشگاه امام حسین(ع)، سال پنجم شمارۀ 11: 100- 63.
-      چلبی، مسعود (1375)، جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی.
-      دهخدا، علی‌اکبر (1341)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: انتشارات سیروس.
-      زارع شاه‌آبادی، اکبر و ابراهیم آبادی، مهدی (1389)، «بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بحران هویت فرهنگی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی تبریز»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دورۀ چهارم، شمارۀ 4: 228 –207.
-      رجایی، فرهنگ (1382)، مشکل هویت ایرانیان امروز؛ ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ، تهران: نشر نی.
-      روح الامینی، محمود (1379)، زمینه فرهنگ شناسی، تهران: عطار.

-      سفیری، خدیجه و معماریانی، زهره (1389)، «بررسی هویت (دینی و ملی) دختران و پسران مقطع متوسطه با تأکید بر پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده (مطالۀ موردی مناطق دو و یازده تهران)»، فصلنامه علمی پژوهشی خانواده و پژوهش، شمارۀ 11: 32- 7.

-      شاملو، سعید (1388)، مکاتب و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت، تهران: رشد.

-      شریعتی، علی (1382)، بازگشت به خویشتن، تهران: قلم.
-      شریعتی، علی (1389)، تولد دوباره اسلام، تهران: الهام.
-      شفرز، برنهارد (1383)، مبانی جامعه‌شناسی جوانان، ترجمۀ کرامت‌الله راسخ، تهران: نشر نی.
-      شفیع‌آبادی، عبدالله (1371)، فنون و روش‌های مشاوره، تهران: نشر ترجمه.
-      شعبانی سارویی، رمضان (1394)، «طراحی و تدوین الگوی فرهنگ دفاع‌مقدس»، فصل‌نامه مطالعه ملی، سال شانزدهم، شمارۀ 3: 63-45.
-      عامری، داود (1393)، پیوست فرهنگی، تهران: معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح.
-      علیخانی، علی‌اکبر (1383)، مبانی نظری هویت و بحران هویت، تهران: پژوهشکدۀ علوم‌انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
-      گلاسر، ویلیام (1373)، مدارس بدون شکست، ترجمۀ ساده حمزه، تهران: رشد.
-      لطف‌آبادی، حسین (1380)، عواطف و هویت جوانان و نوجوانان، تهران: سازمان ملی جوانان.
-      متقی، ابراهیم (1387)، رویارویی غرب معاصر با جهان اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
-      منتظر قائم، مهدی (1379)، «رسانه‌های جمعی و هویت»، فصلنامهمطالعاتملی، سال دوم، شمارۀ 4: 24-2.
-      مسعودی، حمید، نوغانی محسن (1392)، «تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقولۀ شهادت»، دو فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی، سال 8، شمارۀ 17: 144- 123.
-      موسوی، محمد و کلانتری، مونا (1390)، «راهکارهای تقویت هویت اسلامی و ملی دانشجویان از دیدگاه حضرت امام‌خمینی (ره) و مقام معظم رهبری»، مطالعات قدرت نرم، سال دو‌م، شمارۀ 5: 94- 71.
-      محمدپور، احمد و طیبی‌نیا، موسی (1389)، «عوامل مؤثر بر هویت فرهنگی دانش‌آموزان اسدآباد»، دو فصلنامه علمی-تخصصی پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شمارۀ 5: 74-53.
-      مصطفوی، حسن (1360)، التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم، تهران: بنیاد ترجمه و نشر کتاب.
-      میرفخرایی، تژا (1384)، روایت رسانه‌ای و توسعۀ اجتماعی، ارتباطات و توسعه، فصل‌نامه رساله 64، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
-      Brewer, Marilynn, Miles, Hewstone (2004), Self and Social Identity, Wiley-Blackwell.
-       Brown, Rubert (1985), Social indentite. Identite, Dictionnaire de la pensee sociologie. PUF kalk.ir/doc/list/
-       Sciolla, Loredana (2005), "The social science encyclopedia", IN Ed A.kupert & J.kuper, London, Routledge & Keganpaul.Routledge.