نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه جامعه المصطفی

چکیده

هدف از این مقاله به دست دادن فهمی جامع و روشن از «اسلامی‌سازی دانش» در دوران معاصر می باشد، که پاسخی روشنفکرانه، علمی و احیاگرانۀ متفکران اسلامی به پروژۀ مدرنیته در چند دهۀ اخیر است.
این تحقیق با استفاده از روش تحقیق اسنادی و کتابخانه‌ای، به فراتحلیل بیش از 80 اثر (مقاله، کتاب، نقد و...) در زمینۀ «اسلامی‌سازی دانش» پرداخته و با ارائۀ نوعی تقسیم‌بندی موضوعی تلاش کرده تا تصویر روشن‌تری از آن به عنوان «کل» و مجموعه‌ای از «میراث غنی علمی» ارائه دهد.
در این مقاله در جمع‌بندی نشان می‌دهیم که اسلامی‌سازی دانش با توجه به حجم زیادی از تلاش‌ها و کوشش‌های نظری و تحقیقاتی که در اقصی‌نقاط جهان، به خود اختصاص داده از یک‌سو نمایانگر رشد، بالندگی و غنای محتوایی آن است و از سوی دیگر، به‌نوعی «بازخیرش علمی» مسلمانان برای احیای دوران طلایی تمدن اسلامی محسوب می‌شود.
لذا در مقایسه‌ای تاریخی، شاید بتوان با توجه به پویایی و روند تکاملی «اسلامی‌سازی دانش» در چند دهۀ اخیر، ارزش آن را با نقش «نهضت ایجاد دانش‌های عقلی و تجربی اسلامی» در زمان ورود مسلمانان به دوران طلایی «تمدن اسلامی» قابل قیاس دانست.
ازاین‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که «اسلامی‌سازی دانش» نه فقط تنها مسیر ممکن برای مقابله با مسائل و چالش‌های ناشی از مواجهه با مدرنیته است، بلکه همچنین این ظرفیت و پتانسیل را دارد که از طریق ایجاد گفتمان‌های خلاق در عرصه‌های مختلف علمی و روشنفکری به بازستاندن حاکمیت مسلمانان بر علم و دانش و احیای تمدن اصیل اسلامی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Islamization of Knowledge: A Meta-Analysis and Systematic Reviews

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghanbari Baghestan 1
  • Sayed Mohsen Miri 2

1 Department of Communication, University of Tehran

2 Associated Professor, Al-Mustafa University

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide comprehensive understanding of Islamization of Knowledge (IOK), as an intellectual response from Muslim Scholars to what so called “Modernity Project” in recent decades.
Using Meta-Analysis as a method of study, this research systematically has reviewed over 80 scientific documents including articles, books, reviews and etc. in order to come out with a clear picture and understanding of IOK across the world.
The result of this study shows the IOK as an intellectual project was a great revivalist response to modernity; hence, is right path to follow. Even though, many scholars, researchers and fellows were involved and producing lots of scientific documents pertinent to IOK resulted a very rich Islamic Heritage, however, less attention have been paid to IOK as a comprehensive approach to the challenges of contemporary societies.
Having such understanding and clear picture of IOK, with its main categories, trends and pertinent comparative studies as well as their strength and weaknesses will help and guide Muslim scholars and thinkers in their future studies along the path toward restore their supremacy in knowledge.
Furthermore, this study shows that IOK can be considered as Co-Equal with establishing and localizing of Knowledge in the golden age of Islamic Civilization, as such, once is established in each modern thought, a creative Islamic synthesis can be launched.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Islamization of Knowledge"
  • "Meta-Analysis"
  • "Intellectual Response"
  • "Islamic synthesis"
  • "Modernity Project"
-     قنبری باغستان. (2013). به سوی تدوین یک چارچوب فرانظری برای اسلامی‏ سازی علوم انسانی. نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان, 3(1), 7-30.‎
-     -میری، سید محسن. (1390). "بازخوانی انتقادی اسلامی‌سازی علوم انسانی از منظر اسماعیل فاروق". فصلنامه اسراء، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی دهم، شماره زمستان.
-     Abu Sulayman, A. H., (1994). Islamization of Knowledge. Riyadh: International Islamic Publishing House and IIIT.
-     Abu Sulayman, A. H., (1994). Islamization: Reforming Contemporary Knowledge. Herndon, VA: IIIT.
-     Abdul Rashid Moten, (2001). "Approaches to the Islamization of Knowledge: A Trend Analysis," Encounters: Journal of Inter-Cultural Perspectives, 7 (2):189-210.
-     Al-Faruqi.(1982). Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan. Second Edition, Revised and Expanded. International Institute of Islamic Thought. Herndon.
-     AbdulHamid Abu Sulayman, (1994). Islamization of Contemporary Knowledge. International Institute of Islamic Thought. Herndon. VA: IIIT.
-     A.K Brohi, (1993). "Islamization of Knowledge: A First Step to Integrate and Develop the Muslim Personality and Outlook" In Sources and Purpose of Knowledge. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
-     A, K. Brohi, (1993). "Islamization of Knowledge." Islamic Thought and Scientific Creativity, Vol. 4, No. 4.
-     Abdul Hamid Abu Sulayman. (1973). "The Theory of the Economics of Islam: The Economics and Brotherhood." In Contemporary Aspects of Economics And Social Thinking In Islam. Indiana: MSA of the USA and Canada. Republished in 1998.
-     Aliyu U. Tilde. (1989), "A Critique of the Islamization of the Sciences: Its Philosophy and Methodology." The American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS), no. 1.
-     Ausaf Ali. (1989). "An Approach to the Islamization of Social and Behavioral Science." American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 6, No1.
-     Fazlur Rahman, (1988) "Islamization of Knowledge: A Response". The American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS), No 5.
-     Hadi Sharifi, (1984). "Review of Islamization of Knowledge by Ismail Raji Al Faruqi". Muslim Education Quarterly (MEQ) no. 3.
-     Ismail Raji Al-Faruqi, (1981). "Islamizing the Social Sciences". Islamika. No. 1.
-     Imad al-Din Khalil, (1991). Islamization of Knowledge: A Methodology. Herndon. Virginia: International Institute of Islamic Thought.
-     Ibrahim Ragab, (1997). “On the Methodology of the Islamization of Social Sciences”. Intellectual Discourse, [S.l.], v. 7, n. 1.
-     Jaafar Sheikh Idris, (1987). Islamization of Sciences: Its Philosophy and Methodology.
-     Louay Safi, (1993). "The Quest for an Islamic Methodology: The Islamization of Knowledge Project in its Second Decade". The American Journal of Islamic Social Sciences. no.1.
-     Mahmoud M. Galander, (2002). “Communication in the Early Islamic Era: A Social and Historical Analysis”, Journal of Intellectual Discourse, Vol 10, No 1.
-     Mohd Yusof Hussain, (2007). “Islamization of Communication Theory”. Media Asia, Volume 13, Issue 1.
-     Mona Abul-Fadl, (1998). "Islamization as a Force of Global Cultural Renewal or: the Relevance of the Tawhidi Episteme to Modernity". The American Journal of Islamic Social Sciences. no.2.
-     M.A. Kazi. (1993). "Islamization of Modern Science and Technology: in Sources and Purpose of Knowledge. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
-     Masudul Alam Choudbury, (2005). "Islamic Economics and Finance: Where Do They Stand?" The Islamic Quarterly, 49 (4).
-     Mohamed Aslam Haneef and Hafas Furqani. (2007). "Usul al-Iqtisad: The Missing Dimension in Contemporary Islamic Economics and Finance," in Nur Azura Sanusi et al., (eds.) Readings in Islamic Economics and Finance, UUM Press, Malaysia.
-     Mohamed, Y, (1993)."Islamization: A Revivalist Response to Modernity", Muslim Education Quarterly, No.10.
-     Mohamed Aslam Haneef. (1997). "Islam, the Islamic Worldview and Islamic Economics". IIUM journal of Economics and Management, 5(1).
-     Monzer Kahf, (2003). "Islamic Economics: Notes in Definition and Methodology," in Review of Islamic Economics. No. 13.
-     Muhammad Nejatullah, (2201). Economics: An Islamic Approach. Institute of policy Studies, Islamabad and Islamic Foundation, Markfield.
-     Nasim Butt, (1989)."AL-Faruqi and Ziauddin sardar: Islamization of Knowledge or the Social Reconstruction of New Disciplines". MAAS Journal of Islamic Sciences, no. 2.
-     R. Hrair Dekmejian, (1985). Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World. Syracuse University Press.
-     Rossani Hasyim and Imron Rossid, (2000). "Islamization of Knowledge: A Comparative Analysis of the Conceptions of Al-Attas and Faruqi." Intellectual Discourse 8, no. 1.
-     Seyed Muhammad Naquib alAttas, (1978). Islam and Secularizm. Kuala Lumpur, ABIM.
-     Seyyed Hossein Nasr, (1968). Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man. ABC International Group.
-     Seyed Ali Ashraf (1984, 1988, 1989), Preamble, Muslim Education Quarterly. (MEQ), 1(2), 6(1-4), 7(1).
-     Taha Jabir al Alwani, (1989). "The Islamization of Methodology of Behavorial Sciences." The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol 6, no. 2.
-     Taha Jabir al Alwani, (1995). "The Islamization Knowledge: Yesterday and Today". The American Journal of Islamic Social Sciences. No. 12.
-     Wan Mohd Nor Wan Daud, (1998). "Islamization of Contemporary Knowledge: Theoretical Dimensions and Practical Contributions." Chapter 6 in the Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization, ISTAC, Kuala Lumpur.
-     Wan Mohd Nor Wan Daud, (1997), "Islamization of Contemporary Knowledge: A Brief Comparison between Al Attas and Fazlur Rahman." Al-Shajarah, Journal of International Institute of Islamic Thought and Civilization.
-     Wan Daud, W.M, (1998). The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Kuala Lumpur: ISTAC.
-     Yasein Mohamed, (1993). "Islamization of Knowledge: A Comparative Analysis of Faruqi and Rahman." Muslim Education Quarterly, Vol. 11 No. 1.
-     Yasein Mohamad, (1994). "Islamization of Knowledge: A Critique". The American Journal of Islamic Social Science, no. 2.
-     Ziauddin Sardaar, (1988). "Rediscovery of Islamic Epistemology" in Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come, Pelanduk Publications, Kuala Lumpur.
-     Ziauddin Sardar, (1989). "Islamization of Knowledge: A State of the Art report." In An Early Crescent: The Future of Knowledge and the Environment in Islam, edited by Ziauddin Sardar. London: Mansell Publishing Limited.
Zubair Hasan, (1998). "Islamization of Economics: Issues and Agenda", IIUM Journal of Economics and Management, 6 (2).