مقاله پژوهشی

1. مطالعه ی جامعه شناختی نقش مذهب در توسعه ی بومی مستقل،در ایران بعد از انقلاب ، با تأکید بر آموزه های فقه سیاسی امام خمینی(ره)

صفحه 193-233

10.22059/jstmt.2014.58423

عزیز کلانتری؛ موسى عنبرى


2. واکاوی بازدارنده‌های تکوین امت واحده اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)

صفحه 235-257

10.22059/jstmt.2014.58424

مرتضی اکبری؛ فریدون رضایی


3. بررسی و نقد نظریه پی یر بوردیو بر مبنای حکمت صدرایی

صفحه 259-285

10.22059/jstmt.2014.58425

حسن خیری


4. روش شناسی فارابی در علوم اجتماعی و فرهنگی

صفحه 287-312

10.22059/jstmt.2014.58426

حسین داد بیانی؛ حمید پارسانیا


5. بررسی تطبیقی عصبیت ابن‌خلدون و سرمایۀ اجتماعی

صفحه 313-335

10.22059/jstmt.2014.58427

الهه فرجی؛ یارمحمد قاسمی


6. بررسی و تبیین انحرافات موجود در عزاداری های مذهبی از منظر استاد مطهری ( مطالعه موردی: دسته جات و عزاداری های مذهبی شهرستان بیجار)

صفحه 337-357

10.22059/jstmt.2014.58428

حسن محمدمیرزائی؛ ابوالفضل ذوالفقاری


7. علم دینی در مقام توصیف و توصیه؛ بازخوانی نظریه علم دینی استاد مصباح یزدی

صفحه 359-381

10.22059/jstmt.2014.58429

نازیلا اخلاقی؛ مهدی حسین زاده یزدی