نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی و تبیین برخی از «انحرافات موجود در عزاداری های مذهبی شهرستان بیجار» می باشد. لذا محققین در این پژوهش با اتخاذ رویکردی کیفی و با بهره گیری از تکنیک های «مشاهده ساخت نایافته» و «مصاحبه نیمه سازمان یافته» و با رویکردی ترکیبی، به توصیف، تبیین و تا حدی هم تفسیر موضوع مورد بررسی پرداخته اند. جامعه آماری مورد نظر در تکنیک مشاهده میدانی، کلیه دسته های عزاداری و سینه زنی این شهرستان در شب هفتم محرم الحرام سال 1433ق (16آذر1390) بوده است که به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفته اند، در تکنیک مصاحبه نیز جامعه کلیه مسئولین، اساتید و فعالین علمی، فرهنگی و مذهبی مردِ شهرستان بیجار جزو جامعه آماری بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تعمدی مورد مصاحبه قرار گرفته اند. با توجه به بررسی های انجام گرفته از طریق یک روش ترکیبی، یعنی؛ مشاهده مستقیم و مصاحبه کتبی، نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که تحریفاتی به مرور زمان در عزاداری های شهرستان بیجار وارد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review andexplain thedeviationsinreligiousmourningtheviewsMotahhari (Case study:bundlesandreligiousmourningcityof Bijar)

چکیده [English]

This articleseeks toinvestigate andexplainsome of the"excessesof thereligiousmourningBijarcity" is. The researchers in this study approach using qualitative techniques "Seeing the building undetected" and "semi-structured interview" with the combined approach, to describe, explain and interpret to some extent have investigated the matter. The population ofthepracticesobservedin thefield, allcategories ofMoharrammourning, and chest ofa womanin the cityon the night ofthe seventhyearAH1433(7 Dec 2011)hasbeenstudiedas awholenumber,Inallcommunitiesinterviewingofficials, activists,professors andscientific, culturaland religiousmanamong thepopulation ofthe city Bijarwhodeliberatelyusing thesamplingwereinterviewed.According to a surveycarried outthrough acombinationofmeans, direct observationand interviewswritten, the results of the study indicatethat thedistortionover timehas beenenteredin the mourningof thecityof Bijar.

This articleseeks toinvestigate andexplainsome of the"excessesof thereligiousmourningBijarcity" is. The researchers in this study approach using qualitative techniques "Seeing the building undetected" and "semi-structured interview" with the combined approach, to describe, explain and interpret to some extent have investigated the matter. The population ofthepracticesobservedin thefield, allcategories ofMoharrammourning, and chest ofa womanin the cityon the night ofthe seventhyearAH1433(7 Dec 2011)hasbeenstudiedas awholenumber,Inallcommunitiesinterviewingofficials, activists,professors andscientific, culturaland religiousmanamong thepopulation ofthe city Bijarwhodeliberatelyusing thesamplingwereinterviewed.According to a surveycarried outthrough acombinationofmeans, direct observationand interviewswritten, the results of the study indicatethat thedistortionover timehas beenenteredin the mourningof thecityof Bijar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ashura
  • the Shia
  • mourning
  • religious delegation
  • distorted
  • the city of Bijar