نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس/پژوهشگر

2 دانشیارگروه توسعه دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه هدف اصلی تبیین ریشه‌های دستاوردهای توسعه‌ی بعد از انقلاب به عنوان پدیده‌ای منحصربه‌فرد و خاص تحت عنوان «توسعه‌ی بومی مستقل»، بر پایه واقعیات خاص جامعه ایران است. بدین منظور از چارچوب تحلیلی و مفهومی جامعه‌شناسی وِبِر در تبیین دگردیسی‌های کیفی استفاده شده است. طبق این مدل، در ایجاد تحول هم شرایط مهم است و هم عوامل؛ هرچند آمادگی عاملان از اهمیت بیشتری در نزد وبر برخوردار است. به نظر وبر یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در آمادگی عاملان در انطباق با سلوک عقلانی، نیروهای جادویی-دینی و احساس تکلیف مبتنی بر آنهاست. فرضیه‌ی تحقیق حاضر بر پایه این رویکرد وبری و با توجه به مختصات جامعه ایران طراحی و تدوین شد.
در بررسی فرضیه‌ی تحقیق از طریق روش‌کیفی، با رعایت بسندگی معنایی و عِلی در بازسازی نوع مثالی و برقراری رابطه عِلی جامعه‌شناختی بین آنها مشخص شد که بین آموزه‌های فقه سیاسی امام‌خمینی(ره) و تجربه‌ی توسعه‌ی بومی مستقل در ایران بعد از انقلاب «شباهت ساختاری» وجود دارد. یعنی که نوآوری‌های فقهی‌امام‌خمینی(ره) در دوره‌ی معاصر توانسته است در قیاس با سنت‌گرایی ‌مذهبی پیشین، «شرایط ذهنی کافی» برای تعقیب فعالیت‌های توسعه‌ای با تکیه بر توانمندی‌های داخلی در بین حاملان توسعه‌ای در حال حاضر را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

sociological study role ofreligion In the development of independent native in iran after the revolution,by emphasizing political jurisprudence teachings ofIMAMKHOMEINI(RA)

نویسندگان [English]

  • aziz kalantari 1
  • moses anbari 2

1 researcher

2 ASSOCIATE PROFESSOR OF DEVELOPMENT IN FACULTY OF SOCIAL SCIENCES,TEHRAN UNIVERSITY

چکیده [English]

Abstract

In this study the main goal is explain the achievements of development after the revolution as a unique and special phenomenon as “various local development” based on the specific realities of Iranian society. For this purpose have been used of analytical and concept framework Weber’s sociology in explaining the qualitative transformation. According to this model, in creating evolution is important both condition and factors; although it is more important preparation agents unto Weber. For Weber one of the most important factors in preparing agents in conformity with rational behavior is magical-religious force and a sense of duty based on them. The hypothesis of the present study was designed based on this approach Weber and given to the peculiarities of Iran.
By studying research hypothesis through qualitative methods with respect to the adequacy of meaning and casual in the reconstruction of examples and establishing sociology causal relationship between them turned out between the doctrines of political jurisprudence of Imam Khomeini (RA) and experience of independent indigenous development in post-revolutionary Iran there are structural similarities. Namely at jurisprudence innovations Imam Khomeini in the contemporary periods has been able to provide adequate mental condition to pursue development activities relying on internal skills among development carriers current now in comparison to former religious traditionalism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Independent native development
  • the teachings of Shiite political jurisprudence
  • structural similarity
  • development carriers
  • qualitative transformation