نویسنده = حمید پارسانیا
دیدگاه اریک وگلین به احیای علوم اجتماعی مبتنی بر تجربه مذهبی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 149-167

10.22059/jstmt.2021.293849.1317

فاطمه هلالی؛ حمید پارسانیا


مقایسه تطبیقی دیدگاه سروش و شهید مطهری پیرامون مختصات مفهومی علم دینی

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 37-70

10.22059/jstmt.2018.71326

نوراله نورانی؛ حمید پارسانیا


تکوین علم مدنی فارابی از منظر روش‌شناسی بنیادین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 9-36

10.22059/jstmt.2019.70420

محمدرضا قائمی نیک؛ حمید پارسانیا


نقش ادراکات انسانی در مراتب تکامل‌ اجتماعات انسانی در علم مدنی فارابی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 28-9

10.22059/jstmt.2017.63561

حمید پارسانیا؛ مسلم طاهری کل کشوندی


رویکردی اجتماعی به مبادی عرفانی نظریه فطرت با تأکید بر اندیشۀ عالمه طباطبایی (ره) و استاد مطهری (ره)

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 263-288

10.22059/jstmt.2015.62021

حمید پارسانیا؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدرضا روحانی


روش شناسی فارابی در علوم اجتماعی و فرهنگی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 287-312

10.22059/jstmt.2014.58426

حسین داد بیانی؛ حمید پارسانیا


فارابی در روایت سید جواد طباطبایی: سه تفسیر، سه استنتاج

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 211-243

10.22059/jstmt.2013.55727

محمدحسین بادامچی؛ حمید پارسانیا


روش‌شناسی بنیادین معرفت اجتماعی سید قطب

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 63-92

10.22059/jstmt.2012.54256

ایمان عرفان منش؛ حمید پارسانیا


نقد برداشت یونانی از ابن خلدون: نقد برخی مواضع «محسن مهدی» در تفسیر آراء ابن خلدون در کتاب« فلسفهٔ تاریخ ابن خلدون»

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 47-71

حمید پارسانیا؛ محمدرضا قائمی نیک