تکوین علم مدنی فارابی از منظر روش‌شناسی بنیادین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی تهران

چکیده

ابونصر فارابی، به‌عنوان موسس فلسفۀ اسلامی، در مواجهۀ با علوم یونانی، از جمله فلسفۀ سیاسی، سعی کرده است با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، علوم یونانی را بازخوانی و متحول کند. محصول این بازخوانی و تحول، طرحِ علومی متناسب با فرهنگ اسلامی از جمله علم مدنی است. این مقاله تلاش می‌کند این فرایند بازخوانی و تحول را با استفاده از روش‌شناسی بنیادین توضیح دهد. روش‌شناسی بنیادین، در سه بخش، چگونگی «شکل‌گیری نظریات علمی» را تبیین کرده و توضیح می‌دهد. بخش اول، ابعاد منطقی و معرفتی نظریه، بخش دوم، ابعاد وجودی-اجتماعی نظریه و بخش سوم، تأثیر تعاملات بنیادین فرهنگی بر شکل‌گیری نظریه است. در بخش سوم، در الگوی مواجهۀ فعال با فرهنگ‌های دیگر، به بازخوانیِ عناصر فرهنگ «دیگر» بر اساس «عناصر بنیادین» فرهنگ «خود» اشاره می‌شود، برخی از عناصر فرهنگ غیر پذیرفته و برخی دیگر بازگردانده می‌شوند و در نهایت منجر به سازگاری عناصر فرهنگیِ بیگانه با فرهنگِ خودی می‌شود. در علم مدنی فارابی عناصر بنیادین فرهنگ اسلامی، توسط رسول و از طریق اتصال با عقل فعال (وحی) شکل می‌گیرد و بر اساس آن، علوم سیاسی یونانی بازخوانی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Using fundamental methodology to explore the formation of Farabi's civil science

نویسندگان [English]

  • mohammadreza ghaeminik 1
  • hamid parsania 2

1 university of tehran

2 Associate Professor of Tehran University

چکیده [English]

 
Abu Nasr al-Farabi, as the founder of Islamic philosophy, emphasizing on Islamic teachings, attempted to re-read and revolutionize Greek sciences. Farabi's civil science, keeping harmony with the Islamic culture, is a result of this scientific endeavor. This article tries to explain this attempt using a fundamental methodology. Fundamental methodology explains how scientific theories articulated considering three theoretical dimensions including logical-epistemological, existential-social, and the impact of fundamental cultural interactions on the formation of a theory. In the third dimension, when a culture encounters with another one actively, the elements of the second culture are re-read on the base of fundamental elements of the first one. In the process of revision and reviewing, some elements of the second culture can be accepted and some others will be rejected. As a result, we witness a case of reconciliation of indigenous and exogenous cultures. Based on Farabi's civil science, fundamental elements of Islamic culture, formed by Rasoul (Prophet) and Greek political philosophy can be interpreted by means of a connection to active intellect (aqle fa`al).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: fundamental methodology
  • Farabi
  • civil science
  • Aristotle
  • address