کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تفکر انتقادی در فرایند تعلیم و تربیت از منظر علامه طباطبائی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 131-153

10.22059/jstmt.2021.314778.1424

حمید توبک؛ احمد سوری؛ صادق رضایی


مفهوم ارزش در برنامه‌ریزی مسکن: مطالعه تطبیقی مدل هدانیک مسکن با دیدگاه ارزش‌شناسی علامه طباطبایی

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 303-329

10.22059/jstmt.2020.273843.1252

محمدتقی پیربابائی؛ حامد بیتی؛ عاطفه صداقتی


بررسی مقایسه ای نقشِ زنان در پایگاه مادری در اندیشه ی علامه طباطبایی و امینه ودود

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 81-105

10.22059/jstmt.2019.72129

یحیی بوذری نژاد؛ مینا جهانشاهی


شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفه اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو مقایسه تطبیقی با فلسفه اجتماعی کانت

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 55-86

10.22059/jstmt.2014.57076

سید حمید طالب زاده؛ سید محمد امین قانعی راد؛ محمد توکل؛ ابوالفضل مرشدی


ساخت و عامل در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظریه ساخت یابی گیدنز

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 129-159

10.22059/jstmt.2012.54306

سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی