نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم.

2 دانش آموخته دکتری اندیشه معاصر مسلمین، جامعه المصطفی، قم.

3 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم

چکیده

معنای زندگی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های بشر امروز است که رنج‌ها، روزمرگی، پوچی، مرگ و... ضرورت آن را می‌طلبد. سورن کرکگور با ترسیم سه ساحت در زندگی انسان، انتخاب یکی از آنها را اولین و مهمترین انتخاب هر فرد می‌داند و معتقد است جهش از ساحات حسانی و اخلاقی به ساحت ایمانی است که می‌تواند فرد را در دل رنج‌ها و سختی‌ها آرام کند و زندگی وی را معنا بخشد. علامه طباطبایی با استعانت از آیات قرآن، قائل به دو ساحت دنیوی و اخروی است و انتخاب دین در ساحت اخروی را معنابخش زندگی فرد می‌داند. نتیجه این پژوهش، شناخت ساحات زندگی انسان، به ساحت «حسانی دنیوی»، «اخلاقی دنیوی»، «دینی دنیوی» و «دینی اخروی» می‌باشد. دو ساحت «حسانی اخروی» و «اخلاقی اخروی» نیز ذیل ساحت «دینی اخروی» تعریف می‌شود. نتیجه دیگر این پژوهش، تفاوت میان ساحت «دینی دنیوی» و «دینی اخروی» است که در ساحت «دینی دنیوی» هرچند فرد پایبند به مناسک دینی است اما چون با اهداف دنیوی، به انجام مناسک می‌پردازد، این ساحت، وی را در بن‌بست دنیا دچار پوچی خواهد کرد. این پژوهش با جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای از اسناد نوشتاری و روش داده‌پردازی توصیفی-تحلیلی به تطبیق معنای زندگی از منظر این دو اندیشمند پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the meaning of life from the perspective of Soren Kierkegaard and Allameh Tabatabai

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Sajjadi 1
  • Mojtaba Akhoondi 2
  • Vahid Anami 3

1 Graduate of the third level of the seminary of Qom.

2 PhD of Contemporary Muslim Thought, Al-Mustafi International University, Qom, Iran

3 Graduate of the third level of the seminary of Qom.

چکیده [English]

The meaning of life is one of the biggest concerns of today's human being, which is necessitated by suffering, everyday life, emptiness, death, etc. Søren Kierkegaard, by drawing three areas in human life, considers choosing one of them as the first and most important choice of every person and believes that it is a leap from the areas of goodness and morality to the area of faith that can calm a person in the heart of sufferings and hardships and make his life give meaning In Søren Kierkegaard's view, man has a truth that this truth is his individuality, and the human person is always looking for meaning outside of himself. He considers any procrastination in life to be a loss of opportunity and he believes that a meaningful life is the passionate faith that commits a person to move to reach a certain goal. He draws three stages for man, in the light of those stages, man looks at life and measures his behavior and life in relation to that look and moves towards his goal. Allameh Tabatabai, with the help of Quranic verses, believes in two spheres, worldly and hereafter, and considers the choice of religion in the hereafter to give meaning to one's life. The result of this research is to know the areas of human life, such as "Worldly Hassani", "Worldly Morality", "Worldly Religion" and "Otherworldly Religion". The two fields of "otherworldly Hassani" and "otherworldly morality" are also defined under the "otherworldly religious" field. Another result of this research is the difference between "worldly religion" and "hereafter religion" that in "worldly religion" even though a person adheres to religious rituals, but because he performs rituals with worldly goals, this area puts him in a dead end. The world will suffer absurdity. This research has compared the meaning of life from the perspective of these two thinkers by collecting information in the form of a library of written documents and descriptive-analytical data processing method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The meaning of life
  • Allameh Tabatabai
  • Kierkegaard
  • absurdity
  • existentialism
القرآن الکریم.
استراترن، پل (1378). آشنایی با کی‌یرکگور، [مترجم] جوادزاده، علی، تهران، مرکز.
اندرسون، سوزان لی (1384). فلسفۀ کی‌یرکگور. ترجمۀخشایار دیهیمی. تهران: طرح نو.
اوسی، علی (1364). الطباطبائی و منهجه فی تفسیره المیزان. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
بیات، محمدرضا (1390). دین و معنای زندگی در فلسفۀ تحلیلی. قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
تاجدینی، علی (۱۳۷۴). یادها و یادگارها. تهران: پیام نور.
جوهری، اسماعیل بن حماد (1407). الصحاح اللغه و صحاح العربیه. بیروت: دارالعلم للملایین.
حسینی طهرانی، محمدحسین (1392). مهر تابان. تهران: علامه طباطبایی.
دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه. تهران: دانشگاه تهران.
سجادی، سید جعفر (1361). فرهنگ علوم عقلی. تهران: انجمن حکمت و فلسفۀ ایران.
شمس، مرادعلی (۱۳۸۷). سیری در سیرۀ علمی و عملی علامه طباطبایی از نگاه فرزانگان. تهران: اسوه.
صدرالدین شیرازی، محمد (1366). تفسیر القرآن الکریم. قم: بیدار.
طباطبایی، محمدحسین (1390). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ (1364). اصول فلسفه و روش رئالیسم. تهران: صدرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ (1375). زندگی من. تهران: روزنامۀ اطلاعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ (۱۳۸۸). بررسی‌های اسلامی. تنظیم: سید هادی خسروشاهی. قم: بوستان کتاب.
طریحی، فخرالدین بن محمد (1375). مجمع‌البحرین. تهران: مرتضوی.
غیاثی کرمانی، محمدرضا (1381). اقیانوس حکمت: زندگی‌نامۀ علامه سید محمدحسین طباطبائی. قم: بوستان کتاب.
مصلح، علی‌اصغر (1384). تقریری از فلسفه‌های اگزیستانس. تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی،
معین، محمد (1387). فرهنگ فارسی. تهران: بهزاد.
ملکیان، مصطفی (1377). تاریخ فلسفه، تهران، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،
وال، ژان آندره (1357). اندیشۀ هستی. ترجمۀ باقر پرهام،. تهران: کتابخانۀ طهوری.
وال، ژان آندره و ورنو، روژه (1372). نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هستبودن. ترجمۀ یحیی مهدوی. تهران: خوارزمی.
استیس، والتر تی. (1382). در بی‌معنایی معنا هست. ترجمۀ اعظم پویا، مجلۀ نقد و نظر، 8(29-30)، 108-123.
عسکری بروانی مملکت ،معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی با رویکرد قرآن کریم،رساله کارشناسی ارشد،تهران،دانشگاه الزهرا(س)،1392
 
Burgwinkle, W., Hammond, N., & Wilson, E. (Eds.). (2011). The Cambridge History of French Literature. Cambridge University Press.
Rudd, A. (1997). Kierkegaard and the Limits of the Ethical. Oxford University Press.
Craig, E. (2000). Routledge Encyclopedia of Philosophy: Genealogy to Iqbal.
Copleston, F. C. (1966). A history of philosophy: Bentham to Russell. Paulist Press. Vol. 7
Freeman, S. J., Engels, D. W., & Altekruse, M. K. (2004). Foundations for ethical standards and codes: The role of moral philosophy and theory in ethics. Counseling and Values48(3), 163-173.
Ward, Keith. (2000). God, Faith and the New Millennium. Oneworld Publications.
Kierkegaard, S. (1949). Works of love (HV Hong & EH Hong, Eds., Trans.). Princeton, New Jersey: Princeton Univer-sity Press.(Original work published 1847).
Kierkegaard, S. (1983). Kierkegaard's writings, VI, volume 6: fear and trembling/repetition (Vol. 20). Princeton University Press.
Kierkegaard, soren. (1987). Kierkegaard’s Writing, III, Part I: Either/Or. Princeton university press. Princeton, New Jersey.
Kierkegaard, S. (1988). Kierkegaard’s Writings, VIII, Volume 8: Concept of Anxiety: A Simple Psychologically Orienting Deliberation on the Dogmatic Issue of Hereditary Sin. Princeton University Press.
Kierkegaard, S. (1992). Concluding Unscientific postscript to Philosophical Fragment. Translated by: Howard V. Hong and Enda H. Hong. Princeton University.
Kierkegaard, S. (1980). Sikness unto death. Howard V. Hong and Edna H. Hong” by Princeton University Press.
Mill, J. S. (2010). The basic writings of John Stuart Mill: On liberty, the subjection of women and utilitarianism. Modern Library.
Freeman, S. J., Engels, D. W., & Altekruse, M. K. (2004). Foundations for ethical standards and codes: The role of moral philosophy and theory in ethics. Counseling and Values48(3), 163-173.
Solomon, R. C. (1974). Existentialism. McGraw-Hill.
Swenson, D. F. (2000). Something about Kierkegaard. Mercer University Press.