دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، مهر 1392، صفحه 161-343 (پاییز و زمستان) 

مقاله پژوهشی

بررسی جهان مفهومی «سنت» در اندیشة امام خمینی (ره)

صفحه 161-190

10.22059/jstmt.2013.55725

قاسم زائری؛ زینب اعلمی


تعامل پویایی جمعیت و توسعه از دیدگاه ابن‌خلدون

صفحه 191-209

10.22059/jstmt.2013.55726

رسول صادقی


فارابی در روایت سید جواد طباطبایی: سه تفسیر، سه استنتاج

صفحه 211-243

10.22059/jstmt.2013.55727

محمدحسین بادامچی؛ حمید پارسانیا


تهدیدهای امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

صفحه 245-271

10.22059/jstmt.2013.55728

فریبا شایگان


مقایسة مبانی انسان‌شناختی علوم اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری و کانت

صفحه 273-299

10.22059/jstmt.2013.55729

مهدی حسین زاده یزدی؛ حمیده سادات حسینی روحانی


واکاوی حدود و شاخصه‌های رئالیسم علمی در معرفت اجتماعی سید جمال‌الدین اسدآبادی

صفحه 301-322

10.22059/jstmt.2013.55730

ایمان عرفان منش؛ غلام رضا جمشیدیها


آزادی در جامعۀ اسلامی از منظر فرهنگ: ارائة الگوی نظری- عملی زاهد

صفحه 323-343

10.22059/jstmt.2013.55731

علی فتوتیان؛ سید سعید زاهد زاهدانی