دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 203-404 

مقاله پژوهشی

الگوی نظری مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی (ره) با به کارگیری راهبرد نظریه پردازی داده بنیان

صفحه 203-225

10.22059/jstmt.2015.62019

علی ربانی خوراسگانی


چالش های خاستگاه جهان بینی سبک زندگی در جامعه شناسی پییر بوردیو با فطرت و زیست مؤمنانه

صفحه 227-261

10.22059/jstmt.2015.62020

ایمان عرفان منش؛ حسین بستان


رویکردی اجتماعی به مبادی عرفانی نظریه فطرت با تأکید بر اندیشۀ عالمه طباطبایی (ره) و استاد مطهری (ره)

صفحه 263-288

10.22059/jstmt.2015.62021

حمید پارسانیا؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدرضا روحانی


مقاله پژوهشی

آسیب شناسی‌ تحلیل‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ نظریۀ‌ کاریزماتیک‌ ماکس وبر

صفحه 289-327

10.22059/jstmt.2015.62022

نیره قوی


چشم اندازها‌ (اسطوره ها) و‌ بایسته های‌ تغییرات‌ اجتماعی‌ از‌ منظر‌ گفتمان های‌ اسلام گرا‌‌

صفحه 329-353

10.22059/jstmt.2015.62023

حسن ناصرخاکی؛ عبدالحسین کلانتری


نقش اجتماعی فلسفه نزد ابونصر فارابی و جمال الدین اسدآبادی

صفحه 355-382

10.22059/jstmt.2015.62024

شهناز صداقت زادگان


مجازات، آخرین راهکار کنترل انحرافات اجتماعی با تأکید بر دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه

صفحه 383-404

10.22059/jstmt.2015.62025

حفیظ الله فولادی؛ علیرضا محسنی تبریزی