مقاله پژوهشی

1. توسعه پایدار شهری از منظر عبدالرحمن ابن خلدون

صفحه 1-29

10.22059/jstmt.2012.54307

محمد نقی زاده؛ سعیده محتشم امیری


2. بررسی « سیدحسین نصر » از روایت تناقض های تجدد با تاکید بر مقولات علم و زمان

صفحه 31-53

10.22059/jstmt.2012.54308

بیوک علیزاده؛ محمدرضا قائمی نیک


3. عبدالرحمن ابن خلدون و مفسّران: بررسی آراء طه حسین، محسن مهدی و سیدجواد طباطبایی

صفحه 55-85

10.22059/jstmt.2012.54309

حسین کچویان؛ محسن صبوریان


4. بررسی تأثیرات فکر یونانی بر فرهنگ علمِی مسلمانان از منظر« محمد اقبال لاهوری »

صفحه 87-111

10.22059/jstmt.2012.54310

قاسم زائری


5. بررسی شاخص های امنیت اجتماعی از منظر « آیت الله سید علی خامنه ای »

صفحه 113-139

10.22059/jstmt.2012.54311

فریبا شایگان


6. هستی شناسی فرهنگی آیت الله مرتضی مطهری

صفحه 141-166

10.22059/jstmt.2012.54312

مهدی جمشیدی