بررسی شاخص های امنیت اجتماعی از منظر « آیت الله سید علی خامنه ای »

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین