هستی شناسی فرهنگی آیت الله مرتضی مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی