ا

  • اسدپور، عهدیه مطالعه‌ای دربارهٔ اندیشه‌های جمعیتی ابن خلدون [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 111-132]

پ

  • پارسانیا، حمید نقد برداشت یونانی از ابن خلدون: نقد برخی مواضع «محسن مهدی» در تفسیر آراء ابن خلدون در کتاب« فلسفهٔ تاریخ ابن خلدون» [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-71]

ج

ز

  • زالی، مصطفی اسلامی سازی علوم یونانی: مطالعهٔ موردی دریافت ابن سینا از مابعدالطبیعهٔ ارسطو [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 89-109]

ص

  • صبوریان، محسن انسان شناسی علوم انسانی مسلمانان: بررسی تطبیقی انسان شناسی فارابی و ابن خلدون [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 73-87]

ق

  • قائمی نیک، محمدرضا نقد برداشت یونانی از ابن خلدون: نقد برخی مواضع «محسن مهدی» در تفسیر آراء ابن خلدون در کتاب« فلسفهٔ تاریخ ابن خلدون» [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-71]

ک

  • کچویان، حسین علوم اجتماعی قاعده مدار است یا قانون مدار؟ (بازخوانی آراء علامه محمدحسین طباطبایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-27]

  • کلانتری، عبدالحسین علوم اجتماعی قاعده مدار است یا قانون مدار؟ (بازخوانی آراء علامه محمدحسین طباطبایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-27]

ن

  • نوذری، حمزه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی از منظر شریعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 29-45]