نویسنده = سید سعید زاهد زاهدانی
شاکلۀ سیاست در تمدن مدرن و تمدن نوین اسلامی؛ مطالعۀ تطبیقی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 125-148

10.22059/jstmt.2022.338587.1504

سید سعید زاهد زاهدانی؛ محمدحسین جمال زاده


بررسی و ارزیابی الگوی حضور اجتماعی زنان از منظر جریانات فکری اسلامی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 133-154

10.22059/jstmt.2019.70431

سید سعید زاهد زاهدانی؛ مریم هاشم پور صادقیان


نقد و بررسی اندیشه اجتماعی محمدرضا حکیمی

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 89-108

10.22059/jstmt.2018.254185.1189

سید سعید زاهد زاهدانی؛ مهدی مقدسی


آزادی در جامعۀ اسلامی از منظر فرهنگ: ارائة الگوی نظری- عملی زاهد

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 323-343

10.22059/jstmt.2013.55731

علی فتوتیان؛ سید سعید زاهد زاهدانی