کلیدواژه‌ها = علامه طباطبائی
بازخوانی نظریه اعتباریات اجتماعی علامه طباطبائی و نسبت آن با جاودانگی نفس

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 223-250

10.22059/jstmt.2021.309597.1389

علیرضا کلبادی نژاد؛ قاسم پورحسن؛ رحمت الله محمودی


بررسی تحلیلی دیدگاه علامه طباطبائی در باره اصالت فرد یا جامعه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 271-292

10.22059/jstmt.2020.77815

حمیدرضا فریدی؛ فرج بهزاد وکیل آباد؛ صمد عبداللهی عابد


مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطابق نگاه علامه طباطبائی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 311-331

10.22059/jstmt.2018.219687.1083

محمد تقی پیربابایی؛ جواد رحمانی