1. معیار‌های عدالت اجتماعی در شهر اسلامی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-30

10.22059/jstmt.2020.295303.1325

حسن بخشی زاده؛ عبدالحسین کلانتری


2. رویکرد اسلامی به شهر؛ ویژگی‌های شهر اسلامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-167

10.22059/jstmt.2014.57079

بهرام بیات